Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków

Społeczne role dziadków

Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – ISBN 978-83-8019-142-6

Autorka podejmuje ważny temat w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym w wyniku zmian społeczno-ekonomicznych nastąpiło w rodzinach tzw. przesunięcie socjalizacyjne. Współczesna rodzina traci swoje wpływy głównie na rzecz mediów i grupy rówieśniczej. W Polsce w ostatnich latach w wyniku emigracji zarobkowej pojawiło się negatywne zjawisko eurosieroctwa, dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców. W takich niesprzyjających warunkach funkcjonują młodzi i seniorzy. Zarówno czas młodości, jak i starości to momenty kryzysów. Młode pokolenie kształtuje swoją tożsamość, a starsi koncentrują się na trosce o rodzinę. Przedstawione analizy stanowią diagnozę, która opisuje rolę i znaczenie najstarszego pokolenia w procesie socjalizacji wnuków. Celem diagnozy jest opracowanie strategii systemowego zwiększania współpracy pokoleń. Autorka prezentuje wybrane koncepcje starzenia się, potrzeby seniorów oraz rodzaje podejmowanych przez nich aktywności i pełnione role, analizuje zjawisko socjalizacji w rodzinie. Opisuje metodologiczne założenia przeprowadzonych badań, a następnie pozyskane wyniki w zakresie: preferencji aksjologicznych badanych dziadków i ich wnuków, elementów tradycji przekazywanych na drodze międzypokoleniowego przekazu kultury w rodzinie, metod oddziaływań wychowawczych stosowanych przez seniorów wobec swoich wnuków

Niekończąca się historia… : poradnik dla rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko w świat przedszkola

Niekończąca się historia

Niekończąca się historia… : poradnik dla rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko w świat przedszkola / Karolina Turek. – Kraków : CEBP, 2015. – ISBN 978-83-64631-15-3

Poradnik napisany przez nauczycielkę pracującą z małymi dziećmi w przedszkolu. Autorka połączyła swoją wiedzę dydaktyczną z doświadczeniami mamy przedszkolaka. Swoje rady podała w dwóch rozdziałach: Zanim przekroczycie próg przedszkola… (adaptacja przedwrześniowa), Pierwszy dzień w przedszkolu. Posyłając dziecko do przedszkola, rodzice muszą poradzić sobie z nową sytuacją własnego dziecka, dla którego ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Autorka podpowiada jak pomóc dziecku poradzić sobie z nieznanymi emocjami, wejść bez stresu w nieznany świat.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce / Red. Anna Bujnowska, Bożena Sidor-Piekarska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – ISBN 978-83-8061-031-6

Publikacja zawiera prace nt. teoretycznych podstaw i rozwiązań praktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością oraz relacje osobiste rodziców takich dzieci. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie procesu rehabilitacji mogą przyczynić się do zminimalizowani utrudnień i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dotyczą bezpośrednio dziecka, ale także rodziców i rodziny. Zagadnienia przedstawione w książce zostały omówione przez reprezentantów trzech środowisk współtworzących proces wczesnej terapii dziecka: badacze i teoretycy badający proces rehabilitacji, opisujący metody pracy z małym dzieckiem, kształcący specjalistów; praktycy-profesjonaliści (pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci, logopedzi, rehabilitanci, nauczyciele), którzy na co dzień uczestniczą w procesie rehabilitacji oraz rodzice, którzy organizują cały proces wielospecjalistycznej rehabilitacji. Pierwsza część zbioru zawiera prace nt. ogólnych prawidłowości procesu wspierania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Druga część zawiera charakterystyki poszczególnych metod pracy autorów-praktyków oraz opis działalności placówek, które zajmują się pomocą dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Melodic Intonation Therapy : metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy

Melodic Intonation Therapy

Melodic Intonation Therapy : metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy / Barbara Pastuszek-Lipińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. ISBN 978-83-7850-637-9

Publikacja dotyczy Melodic Intonation Therapy – metody wspierającej terapię mowy u osób cierpiących na zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w pracy ośrodkowego układu nerwowego. Przeznaczona jest dla terapeutów, którzy chcą oddziaływać muzyką na rozwój poznawczy i emocjonalny człowieka, na rozwój funkcji językowych i komunikacyjnych. Część wstępna zawiera omówienie przyczyn zaburzeń mowy. Następnie autorka prezentuje historię, założenia metody i opisuje jej działanie. Przedstawia też profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby pacjentów. W ostatnich rozdziałach opisano przebieg projektu badawczego i rezultaty badań oraz podsumowano analizy i wnioski. Najwięcej uwagi poświęcono afazji poudarowej oraz zaburzeniom mowy towarzyszącym zaburzeniom rozwojowym występujących u dzieci i młodzieży, tj. ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka (SLI), autyzmem oraz mutyzmem selektywnym (wybiórczym).