Zestawienie nowości książkowych PBW

Zestawienie nowości w wyborze od stycznia do marca 2016 r.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty oraz harmonogramu ich wdrażania.

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 15 kwietnia 2016 r. w PBW w Gdańsku

15 kwietnia br. w PBW w Gdańsku odbył się półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.

Materiały – jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski

Zapraszamy do korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM, dotyczącym projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu / Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. – Warszawa : Samo Sedno, 2015. – ISBN 978-83-7788-536-9
Poradnik psychologów i psychoterapeutów dla rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole lub rozpoczynają trudny wiek dojrzewania oraz dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca liceum. Zawiera porady jak skutecznie pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w adaptacji do rzeczywistości szkolnej, pokonywaniu stresu, nieśmiałości, agresji wśród rówieśników, wyrażaniu własnych emocji. Publikacja prezentuje m.in. scenariusze postępowania w konkretnych sytuacjach, kwestionariusze do rozpoznania niepokojących zachowań u dzieci oraz omawia różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole, domu i środowisku rówieśniczym. Autorki przekazują informacje nt. przemocy szkolnej, potrzebie przynależności do grupy rówieśniczej, specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), ADHD, Zespole Aspergera, motywacji do nauki, uczeniu się, relacjach uczeń – nauczyciel, uzależnieniach i zainteresowaniach.

Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska et al.]. – Warszawa : ORE, 2015. – ISBN 978-83-64915-16-1

Książka przedstawia zagadnienie włączania dzieci z niepełnosprawnością do przedszkola i szkoły ogólnodostępnych. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania i właściwej organizacji przez organ prowadzący, dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rodziców, a także innych lokalnych instytucji. Dlatego poradnik przeznaczony jest dla organów prowadzących przedszkola i szkoły, dyrektorów i nauczycieli wg obowiązujących przepisów prawnych – stan na 15.12.2014 r. Poszczególne rozdziały publikacji omawiają następujące problemy: edukacja włączająca, rola i zadania organów prowadzących przedszkole/szkołę, organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, lokalne koalicje na rzecz dziecka z niepełnosprawnością, finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. W rozdziale o edukacji włączającej podano przykłady dobrych praktyk: doświadczenia Samorządu Wrocławia, który prowadzi edukację włączającą od roku szkolnego 2002/2003.

Neuroedukacja : praca zbiorowa

Neuroedukacja : praca zbiorowa / Red. Wiesław Sikorski. – Słupsk : Wydaw. Dobra literatura, 2015. – ISBN 978-83-65223-26-5

Książka prezentuje zagadnienia dotyczą wykorzystania wiedzy o pracy mózgu w procesie uczenia się i kształcenia. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala „zobaczyć jak uczy się mózg”. Ta wiedza umożliwia bardziej precyzyjne planowanie, selekcjonowanie i tworzenie skuteczniejszych oddziaływań pedagogicznych w procesie nauczania. Pojawiły się nowe subdyscypliny pedagogiki, zwane neurodydaktyką, neuropedagogiką czy nauczaniem kompatybilnym z możliwościami mózgu. W książce omówiono następujące zagadnienia: tzw. „rzeźbienie mózgu” w prenatalnym i postnatalnym okresie życia, rola neuronów lustrzanych w edukacji szkolnej, edukacja polisensoryczna, teoria Howarda Gardnera w kształceniu, aspekty teoretyczno-praktyczne kinezjologii edukacyjnej, programowanie neurolingwistyczne w edukacji szkolnej, „neuropedagogiczność” metody Montessori, zabawa jako forma nauczania afektywno-poznawczego, multimedialne wspomaganie procesu kształcenia, zachowania nauczyciela przyjazne neuronom uczniów. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów różnych specjalności, psychologów wychowawczych, socjologów edukacji i wychowania oraz studentów tych kierunków.

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [et al.]. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015. – ISBN 978-83-7173-309-3
Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla studentów i nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci od przedszkola do IV klasy szkoły podstawowej. Przedstawione zagadnienia oparte są na podstawach naukowych i założeniu zgodności procesu kształcenia z naturalnym rozwojem umysłowym i emocjonalnym dziecka. Autorzy prac dokonali analizy błędnych poglądów dydaktycznych. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, które występują u połowy tej populacji, a po pójściu do I klasy znacząco zanikają. Podano informacje jak wykryć uzdolnienia matematyczne dziecka i jak je stymulować. Jeden z rozdziałów dotyczy zadań niestandardowych, które rzadko występują w podręcznikach, a które pozwalają zrozumieć czym jest matematyczne zadanie tekstowe i ułatwiają opanowanie trudnej sztuki rozwiązywania takich zadań. Przedstawiono prawidłowości skutecznego uczenia się matematyki zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i grupach, w których nauczyciele wspierają samodzielną działalność matematyczną dzieci. Z publikacji mogą też skorzystać rodzice, którzy chcieliby dowiedzieć się o przyczynach trudności w nauce matematyki swoich dzieci. W książce podano wiele wskazówek dotyczących wspomagania rozwoju dzieci w zakresie edukacji matematycznej.