Zestawienie nowości książkowych PBW

Zestawienie nowości w wyborze od stycznia do marca 2016 r.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty oraz harmonogramu ich wdrażania.

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 15 kwietnia 2016 r. w PBW w Gdańsku

15 kwietnia br. w PBW w Gdańsku odbył się półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.

Materiały – jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski

Zapraszamy do korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM, dotyczącym projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu / Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. – Warszawa : Samo Sedno, 2015. – ISBN 978-83-7788-536-9
Poradnik psychologów i psychoterapeutów dla rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole lub rozpoczynają trudny wiek dojrzewania oraz dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca liceum. Zawiera porady jak skutecznie pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w adaptacji do rzeczywistości szkolnej, pokonywaniu stresu, nieśmiałości, agresji wśród rówieśników, wyrażaniu własnych emocji. Publikacja prezentuje m.in. scenariusze postępowania w konkretnych sytuacjach, kwestionariusze do rozpoznania niepokojących zachowań u dzieci oraz omawia różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole, domu i środowisku rówieśniczym. Autorki przekazują informacje nt. przemocy szkolnej, potrzebie przynależności do grupy rówieśniczej, specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), ADHD, Zespole Aspergera, motywacji do nauki, uczeniu się, relacjach uczeń – nauczyciel, uzależnieniach i zainteresowaniach.

Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska et al.]. – Warszawa : ORE, 2015. – ISBN 978-83-64915-16-1

Książka przedstawia zagadnienie włączania dzieci z niepełnosprawnością do przedszkola i szkoły ogólnodostępnych. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania i właściwej organizacji przez organ prowadzący, dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rodziców, a także innych lokalnych instytucji. Dlatego poradnik przeznaczony jest dla organów prowadzących przedszkola i szkoły, dyrektorów i nauczycieli wg obowiązujących przepisów prawnych – stan na 15.12.2014 r. Poszczególne rozdziały publikacji omawiają następujące problemy: edukacja włączająca, rola i zadania organów prowadzących przedszkole/szkołę, organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, lokalne koalicje na rzecz dziecka z niepełnosprawnością, finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. W rozdziale o edukacji włączającej podano przykłady dobrych praktyk: doświadczenia Samorządu Wrocławia, który prowadzi edukację włączającą od roku szkolnego 2002/2003.

Neuroedukacja : praca zbiorowa

Neuroedukacja : praca zbiorowa / Red. Wiesław Sikorski. – Słupsk : Wydaw. Dobra literatura, 2015. – ISBN 978-83-65223-26-5

Książka prezentuje zagadnienia dotyczą wykorzystania wiedzy o pracy mózgu w procesie uczenia się i kształcenia. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala „zobaczyć jak uczy się mózg”. Ta wiedza umożliwia bardziej precyzyjne planowanie, selekcjonowanie i tworzenie skuteczniejszych oddziaływań pedagogicznych w procesie nauczania. Pojawiły się nowe subdyscypliny pedagogiki, zwane neurodydaktyką, neuropedagogiką czy nauczaniem kompatybilnym z możliwościami mózgu. W książce omówiono następujące zagadnienia: tzw. „rzeźbienie mózgu” w prenatalnym i postnatalnym okresie życia, rola neuronów lustrzanych w edukacji szkolnej, edukacja polisensoryczna, teoria Howarda Gardnera w kształceniu, aspekty teoretyczno-praktyczne kinezjologii edukacyjnej, programowanie neurolingwistyczne w edukacji szkolnej, „neuropedagogiczność” metody Montessori, zabawa jako forma nauczania afektywno-poznawczego, multimedialne wspomaganie procesu kształcenia, zachowania nauczyciela przyjazne neuronom uczniów. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów różnych specjalności, psychologów wychowawczych, socjologów edukacji i wychowania oraz studentów tych kierunków.

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [et al.]. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015. – ISBN 978-83-7173-309-3
Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla studentów i nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej dzieci od przedszkola do IV klasy szkoły podstawowej. Przedstawione zagadnienia oparte są na podstawach naukowych i założeniu zgodności procesu kształcenia z naturalnym rozwojem umysłowym i emocjonalnym dziecka. Autorzy prac dokonali analizy błędnych poglądów dydaktycznych. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, które występują u połowy tej populacji, a po pójściu do I klasy znacząco zanikają. Podano informacje jak wykryć uzdolnienia matematyczne dziecka i jak je stymulować. Jeden z rozdziałów dotyczy zadań niestandardowych, które rzadko występują w podręcznikach, a które pozwalają zrozumieć czym jest matematyczne zadanie tekstowe i ułatwiają opanowanie trudnej sztuki rozwiązywania takich zadań. Przedstawiono prawidłowości skutecznego uczenia się matematyki zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i grupach, w których nauczyciele wspierają samodzielną działalność matematyczną dzieci. Z publikacji mogą też skorzystać rodzice, którzy chcieliby dowiedzieć się o przyczynach trudności w nauce matematyki swoich dzieci. W książce podano wiele wskazówek dotyczących wspomagania rozwoju dzieci w zakresie edukacji matematycznej.

Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym

Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym / Tony Attwood. Isabelle Henault, Nick Dubin ; przekł. Juliusz Okuniewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – ISBN 978-83-7744-091-9
Książka prezentuje zagadnienie seksualności osób z zaburzeniami autyzmu poprzez osobistą relację jednego z autorów. Nick Dubin, który został psychologiem, dzieli się doświadczeniami osobistymi jakie miał z wymiarem sprawiedliwości, opisuje świat tak jak go postrzega i doświadcza osoba z zespołem Aspergera. Jego liczne publikacje nt. agresji, panowania nad lękiem i radzeniem sobie z depresją mogą być wykorzystane przez nauczycieli, rodziców i osoby chore. W publikacji zawarto też prace dwóch ekspertów, którzy podają praktyczne informacje w zakresie seksualności i rozwoju płciowego osób z autyzmem. Znajomość reguł rządzących poznawaniem innych ludzi, nawiązywaniem kontaktów osobistych, a także seksualnością jest szczególnie trudne dla osób ze spektrum autyzmu. Aktywne działania edukacyjne w tej dziedzinie są ważne, żeby osoby autystyczne chronić przed wchodzeniem w konflikt z wymiarem sprawiedliwości.

Opuszczeni rodzice : nagła śmierć dziecka : jak dalej żyć?

Opuszczeni rodzice : nagła śmierć dziecka : jak dalej żyć? / Anna Bogna Jędrzejewska. – Kraków : Impuls, 2015. – ISBN 978-83-7850-864-9
Autorka, która sama doświadczyła śmierć dziecka, prezentuje doświadczenie i wiedzę, które mogą pomóc innym rodzicom w takiej sytuacji. Na początku opisuje specyfikę nagłej śmierci dziecka, rodzaje i etapy przeżywania żałoby. Następnie prezentuje różne zagadnienia dotyczące potrzeb rodziców, zachowań ich najbliższego otoczenia oraz zagadnienia religijne i filozoficzne dotyczące nagłej śmierci dziecka. Praca ma na celu przedstawienie skutecznych możliwości pomocowych osieroconym rodzicom. Autorka opisuje też badania jakościowe przeprowadzone metodą indywidualnych przypadków, które miały na celu poznanie skutecznych sposobów pomocy oraz pogłębienie poglądów i przekonań z perspektywy czasu, który upłynął od nagłej śmierci dziecka.

Mediacja rodzinna : praktyczny poradnik

Mediacja rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN – 978-83-7030-693-0
Praktyczny poradnik dla początkujących mediatorów napisany przez praktyków, którzy opisują swoje mediacje w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Autorzy są praktykującymi mediatorami w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu, prowadzą mediacje karne i rodzinne. Na początku książki podano definicje mediacji rodzinnej, standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, zakres spraw w ramach mediacji rodzinnej. Następnie przedstawiono aspekty organizacyjne mediacji m.in. wniosek o mediację, wybór mediatorów, koszty mediacji, dokumentacja prowadzona w ośrodku mediacyjnym, przygotowanie do spotkań. Kolejne rozdziały książki prezentują spotkania indywidualne ze stronami, sesje wspólne mediacyjne, dziecko w mediacji, sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej. Autorzy prezentują też zagadnienia dotyczące etyki mediatora rodzinnego i superwizji pracy i formy doskonalenia zawodowego.

Karta dużej rodziny : wybrane problemy

Karta dużej rodziny : wybrane problemy / aut. Magdalena Januszewska [et al.]. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – ISBN 978-83-264-8174-1
Publikacja wydana w ramach serii Biblioteka Pomocy Społecznej stanowi poradnik praktyczny dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Zawiera komentarz, odpowiedzi na pytania, wzory dokumentów, akty prawne nt. przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. Autorzy prezentują różne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. Omówiono m.in. zagadnienia: zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasady ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Książka zawiera też teksty najważniejszych aktów prawnych dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz wzory dotyczące Karty.

Wyróżnienie dla PBW w Gdańsku od IBUK Libra

Mamy powody do radości, wczoraj w Warszawie podczas II edycji Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra nasza Biblioteka została wyróżniona (jako jedyna spośród bibliotek pedagogicznych) okolicznościową statuetką. Otrzymaliśmy ją w kategorii „Aktywna promocja Ibuka Libry wśród czytelników” w ramach akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”. Dodatkiem do wyróżnienia jest zestaw książek – bestsellerów wydanych przez PWN.