SĄSIEDZI

SĄSIEDZI / reż. Nicholas Stoller. – Warszawa, [2014?]. – 1 płyta wiz. -ISBN
978-83-7989-272-3. – Sygn.: DVD 2501

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku NOWOŚCI: kwiecień-czerwiec 2016 r.

Nowości audiowizualne ( IV-VI 2016)

Konkurs „Nauczyciel Pomorza”.

Nabór wniosków do konkursu „Nauczyciel Pomorza” , ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, został zakończony. Lista wyłonionych pedagogów i wychowawców zostanie ogłoszona we wrześniu. Szczegółowe informacje na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza.

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. – Warszawa : Żak, cop. 2015. – ISBN 978-83-62015-93-1

Publikacja stanowi drugą część rozważań na temat kompetencji kluczowych w pedagogice. Przedstawia różne poglądy i doświadczenia w zakresie nabywania kompetencji przez dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym. Prace zostały zebrane w rozdziale teoretycznym i w rozdziale dobrych praktyk. W pierwszej części opisano m.in. zagadnienia: kompetencji kluczowych uczniów w społeczeństwie wiedzy, umiejętność indywidualnego zarządzania informacjami, werbalne kompetencje komunikacyjne, gotowość szkolną dziecka, rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu. Druga część prezentuje przykłady zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej rozwijania kompetencji u dzieci m.in. społecznych i komunikacyjnych. Wskazano na zalety i wady pracy w małych grupach w nauczaniu początkowym oraz rolę coachingu jako edukacyjnej alternatywie w pracy z małym dzieckiem. Opisano też trudności dzieci z niepełnosprawnością wzroku w nabywaniu kompetencji kluczowych i sposobu ich przezwyciężania oraz włączanie dzieci o profilu autystycznym do nabywania kompetencji społecznych. Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich, studentów i nauczycieli praktyków, szczególnie nauczycieli klas I-III.

Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. – Warszawa. – Wydaw. Nauk. PWN, 2016. – ISBN 978-83-01-18293-9
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej. Autorzy omawiają zagadnienie kary, kary kryminalnej i kary pozbawienia wolności. Prezentują powstanie i rozwój instytucji więziennej oraz zagadnienia dotyczące personelu więziennego. Opisują instytucje izolacyjne dla nieletnich i zakłady penitencjarne dla kobiet. Kilka prac poświęcono społeczności więźniów i podkultury więziennej. W książce podano teoretyczne podstawy resocjalizacji i dokonano przeglądu form oddziaływań penitencjarnych w zakresie socjalizacji oraz pomocy postpenitencjarnej. Zwrócono uwagę na rolę pracy więźniów, w tym wolontariat hospicyjny więźniów. Jeden z rozdziałów opisuje też rolę duszpasterstwa więziennego. Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, szczególnie kryminologii, prawa, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii.

Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna

Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-7850-947-9
Autorka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące rodziny polskiej w okresie zmian modelu rodziny. Publikacja jest próbą określenia standardu pracy ośrodka pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Autorka dokonała przeglądu nowych tendencji w pracy socjalnej w Polsce i na świecie, scharakteryzowała system wsparcia rodziny, opisała zakres zadań ośrodka pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych. Przedstawione standardy pracy ośrodka pomocy społecznej dotyczą pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczającą problemu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z rodziną doświadczającą problemu biedy i ubóstwa, bezrobocia, z problemem przemocy, długotrwałej choroby i niepełnosprawnością, z rodziną mającą trudności wynikające z problemu uzależnień. Wszystkie trudne sytuacje zostały przedstawione w formie tabelarycznej, wskazującej rodzaj i szczegółowy katalog działań, osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie oraz dokumentację. Podano też przykłady dobrych praktyk, a także przykłady działań nieprawidłowych ośrodków pomocy społecznej.

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. – Opole : Nowik, 2016. – ISBN 978-83-62687-87-9
Książka pokazuje jak wykorzystać nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu uczniów do twórczej postawy i problemowego podejścia do zadań, samodzielnego przystosowywania własnej wiedzy i umiejętności do aktualnej i przyszłej rzeczywistości. Zawiera propozycje wspomagania kształcenia matematycznego przez multimedia. Autorka dokonała analizy podstawy programowej matematyki na każdym etapie edukacji pod kątem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i multimediów do poszczególnych haseł programowych i podała przykładowe scenariusze lekcji, przykłady stosowania metody problemowej do rozwiązywania zagadnień matematycznych, przykłady rozwiązywania konkretnych zadań. Komputery mogą być wykorzystywane w nauczaniu jako źródło informacji i jako nowoczesny środek dydaktyczny. Jeden z rozdziałów pokazuje też rolę komputera w przygotowaniu do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, w ocenianiu kształtującym i sumującym w multimedialnie wspomaganym kształceniu matematycznym. Przedstawione w książce propozycje zawierają przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, Vustat, VuSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych.

Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa

Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / red. Wanda Papugowa. – Kraków : CEBP, 2015. – ISBN 978-83-64631-27-6 Książka zawiera prace autorek na temat wychowania dzieci we współczesnym świecie i funkcjonowania dziecka  w środowisku szkolnym. Opisano m.in. zasady skutecznej komunikacji rodziców i dzieci,  wskazano na współczesne błędy w komunikacji, techniczne warunki […]

Ceberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym

Ceberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. – Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.- ISBN 978-83-89658-91-3
Publikacja wydana w ramach Biblioteczki Rzecznika Praw Dziecka, której celem jest upowszechnianie tematyki i dokumentów z zakresu ochrony praw dziecka. Autorka przedstawia zagadnienie cyberprzestępczości na tle seksualnym: wykorzystywanie seksualne, cyberpornografia dziecięca, dostęp do nieodpowiednich materiałów, w tym do treści pornograficznych. Omawia psychologiczne i socjologiczne aspekty pornografii i pedofilii w Internecie, ochronę małoletnich przed cyberprzestępczością na tle seksualnym w międzynarodowym, europejskim i krajowym porządku prawnym oraz w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych. Opisuje też zjawiska kryminalne nie tylko w polskim i amerykańskim systemie prawnym. Celem pracy jest pokazanie różnic między rozwiązaniami w różnych systemach prawnych: kontynentalnym a prawem wynikającym z ustaw i orzeczeń sądów federalnych USA. Analiza prawa z jednoczesną analizą psychospołecznych uwarunkowań zjawiska cyberprzestępczości może dopiero stanowić o ocenie skuteczności przyjętych rozwiązań prawnych i stworzenia ponadnarodowego modelu ochrony praw dzieci.

Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe

Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; tł. [z ang.] Ewa Kowynia. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – ISBN 978-83-233-3964-9
Obecne czasy wymagają od ludzi ciągłego sukcesu w życiu zawodowym i osobistym, stąd ważna jest potrzeba posiadania silnej psychiki. Autorka książki pokazuje jak pokonywać stres, przeżywać porażki i wzmacniać psychikę. Opisuje zjawisko rezyliencji czyli uodpornienie na przeciwności życia, umiejętności wychodzenia z deprymującej sytuacji. Na podstawie najnowszych badań naukowych przedstawia wnioski nt. źródła odporności na stres: jak otoczenie modeluje życie człowieka (środowisko), co dzieje się w mózgu (neurobiologia), co człowiek otrzymuje w materiale genetycznym (genetyka), jak rodzice nieświadomie przekazują swoje przeżycia (epigenetyka). Podaje konkretne przykłady radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami. Jeden z rozdziałów książki autorka poświęciła wzmocnieniu psychiki dziecka. Znaczenie kształtowania rezyliencji od najmłodszych lat dostrzegło też ministerstwo oświaty, które wprowadza do przedszkoli i szkół programy mające na celu kształtowanie samoświadomości dzieci i umiejętności radzenia sobie z konfliktami i trudnymi problemami. We wnioskach praktycznych podano również wskazówki wzmacniania oporności u osób w wieku dojrzałym ponieważ we wzmacnianiu rezyliencji pomagają każde kolejne doświadczenia życiowe.