Informacja o wyborze oferty

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje,że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych
oraz czasopism fachowych na rok 2017 do PBW w Gdańsku złożono 2 oferty :
1. Ruch S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Cena brutto za prenumeratę w 2017 r. 17 114,00 zł.
2. Garmond Press S.A. ul.Lubicz 3 ,31-034 Kraków ; Oddział w Gdańsku : ul.Elbląska 54, 80-274 . Cena brutto za prenumeratę w 2017 r. 16 545,72 zł. Wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. O.Gdańsk na kwotę brutto 16.545,72 zł
Uzasadnienie wyboru: korzystniejsza oferta.
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.pbw.gda.pl

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-18-0

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-83-7930-978-8

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-837930-843-9

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-7969-881-3

Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy

Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy / Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. – ISBN 978-83-7784-766-4

Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przeł. Aleksander Baj. – Kraków : Wydawnictwo Element, 2015. – ISBN 978-83-937026-4-0

Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców

Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców / Łukasz P. Ratajczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.- ISBN 978-83-232-2991-9