Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V :  w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-770-1

Monografia na temat edukacji włączającej na drugim etapie edukacyjnym powstała na podstawie badań sondażowych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2018. Zawiera teorię i praktykę zagadnień dotyczących modelu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Pierwsza część publikacji prezentuje rozważania teoretyczne o możliwościach, ograniczeniach wspierania i wspomagania rozwoju dzieci o różnorodnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Następnie autorzy opisali metodologię przeprowadzonych badań sondażowych. Analizy i interpretacje wyników badań przedstawiono w pięciu problemach badawczych. Pierwszy temat badań dotyczył organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia i wspomagania edukacyjnego uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Dokonano analizy diagnozowania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań wspierających i wspomagających uczniów, form wsparcia adresowanych do rodziców, monitorowania i ewaluacji działań z zakresu wspierania i wspomagania uczniów, oraz materialnych zasobów szkoły w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W temacie dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych omówiono sposoby dostosowywania celów kształcenia, treści kształcenia, metody i środki wykorzystywane w pracy dydaktycznej, sposoby dostosowywania oceniania uczniów, udzielania wsparcia w nawiązywani relacji rówieśniczych, wsparcia samooceny uczniów. Następnie przedstawiono kwalifikacje i kompetencje pracowników pedagogicznych realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach (nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, dyrektor). Wskazano też na doświadczane trudności w pracy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości wsparcia zawodowego uzyskiwanego podczas udzielania wsparcia i pomocy uczniom. Kolejne dwa problemy badawcze: uwarunkowania środowiskowe oraz uwarunkowania osobowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów, przedstawiono za pomocą analizy zależności statystycznych. Autorzy przedstawiając wyniki przeprowadzonych badań wskazali na konieczność wzmocnienia zasobów osobowych, materialnych i środowiskowego wsparcia w działaniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.