Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w ramach dwóch rodzajów stypendiów:

1. stypendium finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków trwa do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który w bieżącym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
1) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
2) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
3) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
– w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
– w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2. stypendium finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
2) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości,
d) uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o przyznanie stypendium oraz GENERATORY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM są dostępne na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu