Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska

Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-991-0

Publikacja zawiera rozważania różnych autorów nt. wartości pracy w resocjalizacji i readaptacji więźniów. Prezentowane jest nowe podejście do pracy skazanych jako istotnego elementu resocjalizującego, wychowawczego i socjalizującego. Praca zawiera trzy rozdziały, które prezentują zagadnienie pracy w systemie wartości, współczesne problemy resocjalizacji, pracę w procesie resocjalizacji w aspekcie praktycznym. W pierwszej części przedstawione jest zagadnienie aksjologicznego wymiaru pracy m.in. pracy człowieka płaszczyzną urzeczywistniania przymiotów osoby, pracy w życiu człowieka. Jedna praca przypomina rolę pracy w poglądach czeskiego pedagoga i filozofa Jana Amosa Komeńskiego. Kolejna część publikacji przedstawia wychowanie do wartości pracy w procesie resocjalizacji skazanych, w tym wartość pracy w resocjalizacji w polskich placówkach penitencjarnych oraz ujęcie teoretyczne znaczenia pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej w teorii rezonansu społecznego Hartmuta Rosy. W ostatnim rozdziale książki są prezentowane prace z praktycznej realizacji procesu resocjalizacji przez pracę skazanych. Omówiono m.in. aktywizację  zawodową skazanych w readaptacji społecznej, pracę w reintegracji społecznej nieletnich po opuszczeniu placówek resocjalizujących, wpływ kształcenia na aktywność zawodową więźniów w readaptacji społecznej. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności w aktywizacji zawodowej więźniów i na potrzebę poszerzania zatrudniania skazanych, aby po opuszczeniu zakładu karnego mogli prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.