Ambasadorki wychowania : poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i początkach XX wieku / Joanna Falkowska.

Ambasadorki wychowania : poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i początkach XX wieku / Joanna Falkowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – ISBN 978-83-231-4006-1

Joanna Falkowska jest autorką wielu publikacji z zakresu historii myśli pedagogicznej na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku, biografii pedagogów, pedeutologii historycznej, źródeł w badaniach historyczno-pedagogicznych i historii wychowania. W książce „Ambasadorki wychowania….” prezentuje historię idei wychowania w twórczości pedagogicznej kobiet na przełomie wieków XIX i XX. Autorki w swoich pracach pedagogicznych definiowały pojęcie „wychowanie”, charakteryzowały dziedziny wychowania i ich zadania. W zakresie idei wychowawczych propagowały kształcenie charakteru, wychowanie do życia w społeczeństwie. Autorkami analizowanych prac pedagogicznych były nauczycielki, działaczki społeczne i powieściopisarki.  Oprócz prac naukowych pedagogicznych, były one też autorkami prac z zakresu historii literatury, psychologii, historii i religii, a także autorkami powieści obyczajowych, tłumaczkami literatury naukowej i beletrystyki. Pracowały też w redakcjach czasopism dla kobiet i periodykach dla dzieci i młodzieży. W swojej działalności społeczno-oświatowej propagowały potrzebę zmian w polityce oświatowej i ideę emancypacji kobiet. Na początku publikacji mamy poglądy autorek prac pedagogicznych nt. pojęcia wychowania, celów działalności wychowawczej i instytucji wychowawczych (wychowanie domowe i szkolne). Kolejne rozdziały to prezentacja ich poglądów na istotę i cele wychowania: moralnego, religijnego, umysłowego, estetycznego i fizycznego. Ostatnia część książki przedstawia idee wychowawcze w zakresie zmian w oświacie, które dotyczą: propozycji zmian w obszarze dziedzin wychowania, wizji szkoły i jej zadań edukacyjnych, zagadnieniu wychowania w kształceniu nauczycieli, poglądów na wychowanie i kształcenie kobiet.