Kategoria: Nowości książkowe I-III 2016

Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków

Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – ISBN 978-83-8019-142-6

Autorka podejmuje ważny temat w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym w wyniku zmian społeczno-ekonomicznych nastąpiło w rodzinach tzw. przesunięcie socjalizacyjne. Współczesna rodzina traci swoje wpływy głównie na rzecz mediów i grupy rówieśniczej. W Polsce w ostatnich latach w wyniku emigracji zarobkowej pojawiło się negatywne zjawisko eurosieroctwa, dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców. W takich niesprzyjających warunkach funkcjonują młodzi i seniorzy. Zarówno czas młodości, jak i starości to momenty kryzysów. Młode pokolenie kształtuje swoją tożsamość, a starsi koncentrują się na trosce o rodzinę. Przedstawione analizy stanowią diagnozę, która opisuje rolę i znaczenie najstarszego pokolenia w procesie socjalizacji wnuków. Celem diagnozy jest opracowanie strategii systemowego zwiększania współpracy pokoleń. Autorka prezentuje wybrane koncepcje starzenia się, potrzeby seniorów oraz rodzaje podejmowanych przez nich aktywności i pełnione role, analizuje zjawisko socjalizacji w rodzinie. Opisuje metodologiczne założenia przeprowadzonych badań, a następnie pozyskane wyniki w zakresie: preferencji aksjologicznych badanych dziadków i ich wnuków, elementów tradycji przekazywanych na drodze międzypokoleniowego przekazu kultury w rodzinie, metod oddziaływań wychowawczych stosowanych przez seniorów wobec swoich wnuków

Niekończąca się historia… : poradnik dla rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko w świat przedszkola

Niekończąca się historia… : poradnik dla rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko w świat przedszkola / Karolina Turek. – Kraków : CEBP, 2015. – ISBN 978-83-64631-15-3

Poradnik napisany przez nauczycielkę pracującą z małymi dziećmi w przedszkolu. Autorka połączyła swoją wiedzę dydaktyczną z doświadczeniami mamy przedszkolaka. Swoje rady podała w dwóch rozdziałach: Zanim przekroczycie próg przedszkola… (adaptacja przedwrześniowa), Pierwszy dzień w przedszkolu. Posyłając dziecko do przedszkola, rodzice muszą poradzić sobie z nową sytuacją własnego dziecka, dla którego ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Autorka podpowiada jak pomóc dziecku poradzić sobie z nieznanymi emocjami, wejść bez stresu w nieznany świat.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce / Red. Anna Bujnowska, Bożena Sidor-Piekarska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – ISBN 978-83-8061-031-6

Publikacja zawiera prace nt. teoretycznych podstaw i rozwiązań praktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością oraz relacje osobiste rodziców takich dzieci. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie procesu rehabilitacji mogą przyczynić się do zminimalizowani utrudnień i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dotyczą bezpośrednio dziecka, ale także rodziców i rodziny. Zagadnienia przedstawione w książce zostały omówione przez reprezentantów trzech środowisk współtworzących proces wczesnej terapii dziecka: badacze i teoretycy badający proces rehabilitacji, opisujący metody pracy z małym dzieckiem, kształcący specjalistów; praktycy-profesjonaliści (pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci, logopedzi, rehabilitanci, nauczyciele), którzy na co dzień uczestniczą w procesie rehabilitacji oraz rodzice, którzy organizują cały proces wielospecjalistycznej rehabilitacji. Pierwsza część zbioru zawiera prace nt. ogólnych prawidłowości procesu wspierania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Druga część zawiera charakterystyki poszczególnych metod pracy autorów-praktyków oraz opis działalności placówek, które zajmują się pomocą dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Melodic Intonation Therapy : metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy

Melodic Intonation Therapy : metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy / Barbara Pastuszek-Lipińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. ISBN 978-83-7850-637-9

Publikacja dotyczy Melodic Intonation Therapy – metody wspierającej terapię mowy u osób cierpiących na zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w pracy ośrodkowego układu nerwowego. Przeznaczona jest dla terapeutów, którzy chcą oddziaływać muzyką na rozwój poznawczy i emocjonalny człowieka, na rozwój funkcji językowych i komunikacyjnych. Część wstępna zawiera omówienie przyczyn zaburzeń mowy. Następnie autorka prezentuje historię, założenia metody i opisuje jej działanie. Przedstawia też profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby pacjentów. W ostatnich rozdziałach opisano przebieg projektu badawczego i rezultaty badań oraz podsumowano analizy i wnioski. Najwięcej uwagi poświęcono afazji poudarowej oraz zaburzeniom mowy towarzyszącym zaburzeniom rozwojowym występujących u dzieci i młodzieży, tj. ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka (SLI), autyzmem oraz mutyzmem selektywnym (wybiórczym).

Tablit : innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Tablit : innowacyjny program wychowania przedszkolnego / Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. – ISBN 978-83-232-2810-3

Autorzy prezentują nowoczesny program wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji przyrodniczej stosującego aktywizujące metody pracy w procesie nauczania oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Książka przedstawia założenia programu wychowania przedszkolnego Tablit, opisuje metody projektów, metody modelowania dialogów, moduł językowy, dojrzałość szkolną, Orientacyjną Skalę Rozwoju raz podaje instruktaż wykorzystania platformy edukacyjnej Tablit, W programie Tablit materiały dydaktyczne są przygotowane do prezentacji na tablicach multimedialnych i tabletach. Posiadają też ważną cechę w procesie dydaktycznym, a mianowicie wymagają reakcji i działań dzieci. Program stosuje metodę modelowania dialogów, czyli w aktywnym słuchaniu nauczyciel stawia pytania otwarte i zachęca dzieci do dyskusji nad problemem, aktywizuje do formułowania własnej opinii nt. zjawisk przyrodniczych przez dzieci. Innym celem programu jest realizacja edukacji przedszkolnej w zakresie języka obcego, dlatego też posiada on moduł języka angielskiego.

Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach

Książka przedstawia technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w procesie uczenia się i nauczania w szkole. Autorzy wskazują jak nowe technologie włączyć w proces dydaktyczny, które z nich najefektywniej będą wspierały zajęcia dydaktyczne i realizowały poszczególne cele i zadania nauczania. Opisano sposoby zastosowania TIK-ów w następujących strategiach edukacyjnych: wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej, motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzanie osiągnięć, uczenie się oparte na współpracy, wskazówki, pytania i informacje wstępne, przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej, podsumowanie materiału i sporządzanie notatek, zadania domowe i ćwiczenia, rozpoznawanie podobieństw i różnic, stawianie i sprawdzanie hipotez. Autorzy przedstawili też przykłady dobrych praktyk i podali aplikacje (w tym polskie): edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym można urozmaicić lekcje. Publikacja powstała w ramach projektu Aktywna Edukacja prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkoła dialogu : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami

Szkoła dialogu : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami / Barbara Charczuk. – Kraków : Wydawnictwo. Rubikon, cop. 2015. – ISBN 978-83-89947-87-1

Książka zawiera zawiera 19 scenariuszy spotkań nauczycieli z rodzicami. Autorka omawia ważne aktualne problemy wychowawcze i zagadnienia dotyczące współpracy szkoły z rodzicami. M. in. stara się odpowiedzieć na pytanie co utrudnia rodzicom nawiązywanie współpracy ze szkołą, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami rodziców, jak motywować ich do współpracy, jak organizować dobre spotkania z rodzicami itp. Podaje konkretne propozycje wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci poprzez ich uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Zajęcia z rodzicami wg autorki powinny być przeprowadzone metodą warsztatową polegającą na uczeniu się przez doświadczenie i wykorzystanie aktywizujących metod i technik nauczania z prezentacją multimedialną. Spotkania te mają doskonalić umiejętności wychowawcze i poszerzać wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Mogą z nich skorzystać wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni.

Książki w życiu najmłodszych

Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – ISBN 978-83-7969-789-2. – ISBN 978-83-64203-47-3

Książka zawiera rozważania autorów na temat udziału książki i czytania w życiu dzieci, uczestnictwa dziecka w kulturze, wpływu czytania i literatury na rozwój dziecka od jego najmłodszych lat. Pierwsza część publikacji pt. Dziecięce przestrzenie literatury omawia wybrane tytuły książek dla dzieci z literatury polskiej, fińskiej, tureckiej w różnych ujęciach tematycznych: dwuadresowość w literaturze dziecięcej, samoświadomość czytelnicza dziecka, pasja czytania dziecka, horror(ki) dla dzieci. Druga część książki zawiera teksty o promocji czytelnictwa wśród dzieci, m.in. Muzeum jako przestrzeń kształtowania kultury czytelniczej młodego odbiorcy (na przykładzie doświadczeń Muzeum w Chorzowie), Darmowa książka dla nowo narodzonego dziecka. Autorami tych artykułów są bibliolodzy, filolodzy polscy i pedagog szkolny. Zaprezentowane zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym przeznaczone są dla badaczy kultury, ale także dla bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych.