Kategoria: Nowości książkowe IX 2019

Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała

Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-475-5

Monografia prezentuje zagadnienie tutoringu szkolnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kontekście reformy oświaty z 2016 roku. W pierwszym rozdziale przedstawiono założenia i realizację programu tutorskiego we wrocławskich gimnazjach w latach 2008-2016. Badania tutoringu były realizowane w ramach „Programu innowacji pedagogicznej. Tutor-wychowawca we wrocławskiej szkole” w roku szkolnym 2015/2016 w 12 gimnazjach publicznych. Przeprowadzono badania w perspektywie pedeutologicznej prakseologicznej i rekonstrukcyjnej. W publikacji opisano tutoring szkolny jako formę pracy wychowawczej, czyli tutoring wychowawczo-rozwojowy.

Zaburzeni płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł

Zaburzeni płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – 978-837744-136-7

Książka została wydana w serii Logopedia XXI Wieku, w której będą publikowane prace z zakresu najnowszych zagadnień logopedycznych. Publikacje będą obejmować główne działy logopedii: oligofrenopedagogika, surdologopedia, neurologopedia oraz dziedziny pokrewne jak socjo-, psycho- i neurolingwistyka. Seria będzie prezentowała teorię z zakresu logopedii, najnowsze wyniki badań, narzędzia diagnostyczne, podstawy naukowe metod terapii.

Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska

Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków :L oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-464-9

Ważna książka ze względu na reformy oświatowe, zmianę sytuacji zawodowej nauczycieli i nowych wymagań. Jakość pracy nauczyciela jest ważnym warunkiem jakości edukacji. Wypalenie zawodowe nauczycieli nie tylko wpływa na brak satysfakcji z pracy dydaktycznej samych nauczycieli, ale ma negatywne działanie na uczniów, szkołę jako organizację (znaczenie) i społeczeństwo (jakość życia). Problematyka badań wypalenia zawodowego obejmuje sferę indywidualną i społeczną funkcjonowania nauczyciela.

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górki, Błażej Kmieciak

Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górki, Błażej Kmieciak. – Warszawa : Difin, 2019. – ISBN 978-83-8085-733-9

Publikacja prezentuje zagadnienie poszanowania praw i wolności osób ze spektrum autyzmu. Opisuje prawne i praktyczne aspekty ochrony godności osób z autyzmem. W książce znajdziemy informacje m.in. na temat: ubezwłasnowolnienia, niepoczytalności, przymusowej hospitalizacji, stosowania przymusu bezpośredniego według prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

Ambasadorki wychowania : poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i początkach XX wieku / Joanna Falkowska.

Ambasadorki wychowania : poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i początkach XX wieku / Joanna Falkowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – ISBN 978-83-231-4006-1

Joanna Falkowska jest autorką wielu publikacji z zakresu historii myśli pedagogicznej na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku, biografii pedagogów, pedeutologii historycznej, źródeł w badaniach historyczno-pedagogicznych i historii wychowania. W książce „Ambasadorki wychowania….” prezentuje historię idei wychowania w twórczości pedagogicznej kobiet na przełomie wieków XIX i XX.

Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2018. – ISBN 978-83-6558704-6

Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2018. – ISBN 978-83-6558704-6

Publikacja poświęcona jest zagadnieniu oceniania szkolnego, którego celem powinna być motywacja uczenia się ucznia. Autorka analizuje warunki standaryzacji kryteriów oceny postępów ucznia przez nauczyciela.

Debiutant czy ekspert? : identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat

Debiutant czy ekspert? : identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-166-2

Książka dla teoretyków i praktyków w zakresie zagadnienia zdolności i uzdolnień. W pierwszej części pracy wskazano na niedoskonałości w obszarze identyfikacji uzdolnień uczniów w polskim systemie oświatowym jak brak standaryzacji i normalizacji narzędzi do rozpoznawania uzdolnień uczniów, brak dobrej jakości narzędzi pedagogicznych do badania różnych rodzajów uzdolnień. Omówiono założenia teoretyczne i konstrukcyjne skal identyfikacji uzdolnień oraz charakterystykę psychometryczną skal. Następna część książki to praktyczny podręcznik do badania uzdolnień, oceny i interpretacji wyników. Przedstawiono 13 Skal Identyfikacji Uzdolnień – SIU oraz odpowiadające im Skale Samooceny Uzdolnień – SSU.

Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem / Marzena Możdżyńska

Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem / Marzena Możdżyńska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-465-6

Publikacja podejmuje ważny temat dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich. Autorka prezentuje wyniki badań nt. aspiracji edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjlnej w kontekście ich pochodzenia z rodzin o niskim statusie społecznym, zawodowym i materialnym. Wskazuje na ograniczenia aspiracji młodego człowieka warunkami ekonomicznymi i kulturalnymi najbliższego otoczenia, ale też uwzględnia podmiotowość, dążenie do autonomii w podejmowaniu decyzji, wytyczanie wartościowych celów przez młodzież pomimo trudnej sytuacji życiowej.