Kategoria: Nowości książkowe 2015

Psycholog w hospicjum : procedury działania

Psycholog w hospicjum : procedury działania / Elżbieta Trylińska-Tekielska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – ISBN 978-83-7383-729-4

Podręcznik dla psychologów i studentów psychologii oraz dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi znajdującymi się w sytuacjach ekstremalnych. Prezentuje program wzmacniania osobowości osób pracujących w sytuacjach ekstremalnych, który ma za zadanie wsparcie psychologiczne członków rodziny i personelu. Program powstał na podstawie obserwacji w hospicjum. Ma on poprzez wgląd we własną psychikę umożliwić

Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

Książka prezentuje wnioski z neuronauk, które weryfikują dotychczasowe metody nauczania stosowane w przedszkolach, szkołach i w rodzinie. Autorka omawia neurobiologiczne podstawy uczenia się, które pozwalają zrozumieć od czego zależy jego efektywność, neurony lustrzane i rolę, jaką w życiu i w procesie uczenia się odgrywają relacje międzyludzkie, cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, czyli informacje na temat zmian jakie zachodzą w mózgach pod wpływem nowych technologii. Następnie wnioski z badań nad mózgiem zostały

Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach

Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych / Dorota Domińska-Werbel. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2014. – ISBN 978-83-61389-14-9

Książka prezentuje wyniki badań nad osobowościowymi cechami strategii obronnych (agresji i uniku) i strategii zadaniowej radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Autorka opisuje zachowania podejmowane przez młodzież gimnazjalną w celu poradzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym w relacjach społecznych w szkole, z grupą rówieśniczą i z rodzicami. Publikacja zawiera teoretyczne omówienie pojęć: sytuacja społeczna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, teoretyczne i praktyczne przedstawienie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych

Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. – ISBN 978-8362015-84-9

Publikacja skierowana do pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, terapeutów i organizatorów pomocy społecznej prezentuje zadania rodziców zastępczych w zawodowej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego. Autor pokazuje jak łączyć sferę uczuć z zachowaniami profesjonalnymi, zachowania świadczące o miłości z racjonalną pracą zawodową. Na początku przedstawił rozwój idei rodzinnej opieki zastępczej od czasów najdawniejszych po współczesność, prawne i pedagogiczne podstawy funkcjonowania współczesnych rodzin zastępczych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań powstania i rozwoju zawodowych rodzin zastępczych. Następnie opisał przeprowadzone badania dotyczące rodzin adopcyjnych: założenia metodologiczne badań, charakterystykę badanych rodzin

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. – Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – ISBN 978-83-231-3224-0

Książka prezentuje toruński „Program młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia”. Autorka, która zajmuje się programami i akcjami edukacyjno-profilaktycznymi poświęconymi profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia, opisuje model młodzieżowej edukacji rówieśniczej za pomocą tekstu literackiego. Bada, jak pod wpływem ukierunkowanego

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 978-83-7489-597-2

Książka powstała w wyniku doświadczeń autorów – specjalistów w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi z problemami nadpobudliwości psychoruchowej, którzy prowadzili warsztaty dla rodziców tych dzieci i szkolenia dla nauczycieli. Jest też efektem udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Dziecko i świat za pan brat”. Celem projektu było organizowanie wykładów i warsztatów nt. sposobów diagnozowania objawów, a następnie postępowania z ADHD wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – ISBN 978-83-231-3199-1

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności / John Chirban ; tł. Katarzyna Brzezińska. – Poznań : Wydaw. Święty Wojciech, cop. 2014. – ISBN 978-83-7516-605-7

Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych

Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych / Małgorzata Ganczarska. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – ISBN 978-83-7395-027-8

Rodzina, młodzież dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej

Rodzina, młodzież dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska- Pućka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. –
ISBN 978-83-232-2616-1