Kategoria: Polecane nowości książkowe III 2018

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 978-83-7850-973-8

Zjawisko przemocy zostało przedstawione w ujęciu interdyscyplinarnym: prawnym, społecznym, psychologicznym, pedagogicznym i kulturowym. Pierwsza część książki zawiera prace z perspektywy prawno-społecznej, które opisują następujące zagadnienia: kara kryminalna i jej funkcje ochronne, przemoc domowa w odniesieniu do doktryn prawnych i ochrony prawnej osób pokrzywdzonych, przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego, skala i struktura zjawiska przemocy w rodzinie, społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka, czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy, przemoc wobec kobiet i ludzi starych.

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-375-8

Książka przeznaczona dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju. Autorki, kolejne wydanie wcześniejszej publikacji, uzupełniły o nowe przykłady do programu psychostymulacji dzieci w wychowaniu przedszkolnym, podkreślając szczególnie konieczność uwzględniania różnic indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy przestawiono warsztat diagnostyczny, który ma pomóc w efektywnej i ciekawej pracy terapeutycznej. Podano propozycje gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń z małym dzieckiem, w czasie których można diagnozować umiejętności i możliwości dziecka.

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-346-8

Książka przedstawia ważne w praktyce edukacyjnej zagadnienie oceniania szkolnego. Autorka zajmuje się diagnostyką edukacyjną, głównie ocenianiem szkolnym, w kontekście dydaktycznym, ideologicznym i społecznym. Opisuje nauczycielskie praktyki oceniania osiągnięć uczniów i dokonuje oceny wg teoretycznego modelu drugiego układu wymagań opracowanego przez B. Niemierkę.

Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak

Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – ISBN 978-83-7784-987-3

Książka prezentuje zagadnienie edukacji włączającej dziecka niepełnosprawnego. Przeznaczona jest dla nauczycieli uczniów z autyzmem wczesnodziecięcym lub z zespołem Aspergera i stanowi materiał pomocniczy w zakresie organizacji kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz zapewnienia wsparcia w zakresie rozpoznanych potrzeb indywidualnych.

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0

Pierwsza publikacja z serii „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. Zawiera prace autorów, którzy podejmują różne tematy z zakresu pedagogiki specjalnej w ujęciu teoretycznym i rozwiązań praktycznych, ważne dla pedagogów oraz studentów różnych kierunków. Celem serii jest prezentowanie możliwości zmian w edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami.

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-181-5

Kolejna praca autorki, która jest specjalistką problematyki gerontologii społecznej, andragogiki, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Powstała na podstawie przeprowadzonych badań, których celem była analiza procesu starości i starzenia się w ujęciu indywidualnym i społecznym oraz wskazanie teorii i działań praktycznych opieki i form wspomagania osób starszych.

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-197-6

Prace autorów opisują dzieciństwo w zakresie problemów, które mają różne przyczyny: choroby przewlekłe, deficyty rozwojowe, niepełnosprawność, traumatyczne doświadczenia. Ujęte zostały w dwa rozdziały: negatywne doświadczenia jako czynniki ryzyka zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, emocje dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą i z niepełnosprawnością w ich psychospołecznej adaptacji.