„Chcę być taki jak…”

„Chcę być taki jak…” – konkurs rozwijający umiejętności plastyczne oraz kreatywność młodszych uczniów, adresowany do uczniów klas 0-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A4. Autor pracy wykonanej dowolną techniką powinien zaprezentować ulubioną postać z książki lub filmu,
z którą najbardziej się utożsamia.

Regulamin konkursu „Chcę być taki jak…” [pobierz pdf]

I. Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

II. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 1. Poszerzanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Chcę być taki jak….”, którego autor/ka podzieli się swoją wiedzą i emocjami związanymi z bohaterem książki lub filmu, który jest dla niego wzorem do naśladowania.
 4. Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wcześniej niepublikowane, nieprezentowane
  i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Praca powinna być wykonana samodzielnie. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy plastycznej.
 6. Praca plastyczna powinna spełniać następujące wymagania: wykonanie w dowolnej technice np. rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage; format A4 oryginału; skan lub zdjęcie zgłoszonej pracy nie powinno przekraczać pojemności 1 MB; format przesłanego pliku: JPEG.
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 8. Przesłanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej oznacza, że rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu oraz zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
 9. Skan lub zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: sekretariat@pbw.gda.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy rodzica).
 10. Organizator zamieści zgłoszoną pracę na profilu biblioteki: facebook.com/pbwGdansk
 11. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień odnoszących się
  do poszczególnych filmów.

IV.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: e-mail iod@pbw.gda.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie zwycięzców konkursu. Organizacja konkursu ma również na celu prowadzenie działalności służącej inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

V. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 kwietnia br. Informacja zostanie zamieszczona
  na stronie internetowej Organizatora oraz na FB, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

VI.Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.