Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : II etap edukacyjny

Dostosowanie wymagań˝ edukacyjnych poziom IIDostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-900-3

Publikacja powstała w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 843) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 532). Ma ona pomóc nauczycielom dostosować wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia podczas zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. Przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców II etapu nauczania, nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów oraz pedagogów i psychologów. Może być też pomocna w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono: dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych II etapu nauczania, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w szkole. Książka dotyczy uczniów: posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia, z zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową ADHD, słabowidzących i słabo słyszących oraz niedosłuchem, przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe) oraz w stosunku do których zespół stwierdził potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających opinii lub orzeczenia).