Gdy dziecko ma problemy z czytaniem

Gdy dziecko ma pronblemy z czytaniem_mini2Gdy dziecko ma problemy z czytaniem / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-916-4

 Książka skierowana do terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz rodziców. Zawiera propozycje do pracy z dziećmi, które mają problemy w opanowaniu umiejętności czytania z powodu zaburzeń funkcjonowania procesów psychomotorycznych. Terapia pedagogiczna obejmuje działania polegające na usprawnianiu zaburzonych procesów psychomotorycznych w czytaniu i pisaniu (percepcja wzrokowa, słuchowa, sprawność motoryczna), bezpośrednie ćwiczenia czytania i pisania, oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające i motywujące dziecko do nauki i eliminujące niepowodzenia emocjonalno-społeczne oraz ich konsekwencje. Przedstawiono ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne, zajęcia w formie zabaw i gier  przy pomocy materiałów konkretnych (obrazkowych) i abstrakcyjnych (geometrycznych i słownych) oraz  za pomocą dźwięków z otoczenia, w tym mowy, ćwiczenia na materiale literowo-wyrazowym. Jeden z rozdziałów prezentuje metody nauki czytania: syntetyczne (metoda alfabetyczna, fonetyczna, sylabowa), analityczne (metoda wyrazowa, zdaniowa, globalna)  i analityczno-syntetyczne (metoda zgłoskowa, metody wyrazowe). W kolejnym rozdziale opisano działania terapii właściwej polegającej na bezpośredniej nauce umiejętności czytania i pisania  w oparciu o materiał literowo-wyrazowy: przegląd programów usprawniających czytanie i pisanie, przykłady ćwiczeń  za pomocą materiału literowego. Ostatnia część publikacji zawiera wskazówki do planowania i realizacji zajęć oraz zasady ich prowadzenia.