Informacja o wyborze oferty – wygłoszenia wykładu na naukowej konferencji uczniowskiej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procesu naboru na usługę, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładu na temat „Sztuczna Inteligencja” w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oferta z dnia 12.07.2017) jako wykonawca usługi został wybrany prof. Krzysztof Goczyła.

 

Uzasadnienie:

Pan prof. Krzysztof Goczyła spełnia wymogi stawiane wykonawcy usługi wygłoszenia wykładu na naukowej konferencji uczniowskiej i gwarantuje wysoki poziom wykonania zadania. Zgodnie z kryteriami oceny kandydatury otrzymał maksymalną liczbę punktów, tj. 100 na 100 możliwych.