Informacja o wynikach naboru na opiekuna konferencji uczniowskiej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procesu naboru na usługę, której przedmiotem jest sprawowanie opieki naukowej w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oferta z dnia 24.05.2017) jako wykonawca usługi został wybrany Pan Piotr Winiarz.

 

Uzasadnienie:

Pan Piotr Winiarz spełnia wymogi stawiane wykonawcy usługi sprawowania naukowej opieki konferencji uczniowskiej i rokuje prawidłowe wykonanie zadań. Zgodnie z kryteriami oceny kandydatury otrzymał 92 punkty na 100 możliwych.