Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych / Maria Porzucek-Miśkiewicz

Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych / Maria Porzucek-Miśkiewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – ISBN 978-83-232-3925-3

Kolejna publikacja autorki, w której prezentuje zagadnienie rozwijania możliwości intelektualnych uczniów zdolnych w edukacji. Celem edukacji jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek zdolnych. Ważnymi zadaniami w tym zakresie jest identyfikowanie, funkcjonowanie i kształcenie jednostek zdolnych. Autorka wprowadza w problematykę zdolności podając definicje pojęcia zdolności, rodzaje i teorie zdolności, charakterystykę osób zdolnych, psychospołeczny obraz jednostki zdolnej. Następnie omawia warunki kształcenia uczniów zdolnych, prawo oświatowe dotyczące tego zagadnienia oraz sposoby i formy pracy oraz rolę nauczyciela. Wskazała też na społeczne funkcjonowanie uczniów zdolnych w klasie, relacje z rówieśnikami i nauczycielami. Kolejny rozdział poświęciła innym  pozaszkolnym obszarom rozwijania zdolności intelektualnych, czyli środowisku pozaszkolnym jak środowisko rodzinne i środowisko lokalne. Ostatnia część publikacji zawiera propozycje dla praktyki edukacyjnej, w tym do organizujących kształcenie oraz rodziców, opiekunów i rówieśników. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli.