Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2020.- 978-83-8095-809-8

Publikacja składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Autorka w pierwszych rozdziałach książki omówiła zagadnienia z teorii wychowania. Dokonała przeglądu koncepcji wychowawczych rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym w świetle literatury przedmiotu: koncepcje wychowawcze w świetle wyzwań współczesnej pedagogiki, koncepcje wychowawcze w kontekście postulatów wybranych nurtów społeczno-humanistycznych. Następnie omówiła rodzinę jako środowisko kształtowania koncepcji wychowania współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym m. in. funkcje rodziny w kontekście koncepcji wychowania rodzinnego (funkcja prokreacyjna, ekonomiczna, socjalizacyjna, opiekuńcza).  Przedstawiła też analizę koncepcji wychowawczej rodziców z uwzględnieniem właściwości rozwojowych dziecka (rozwój fizyczny, psychiczny, społeczno-moralny i emocjonalny). Kolejny rozdział zawiera opis badań nt. koherencji teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania dotyczyły relacji rodzice – dzieci, organizacji życia rodzinnego, sposobów rozwijania zainteresowań, metod wychowania. Autorka przedstawiła analizę ilościową, a następnie analizę jakościową zbieżności i rozbieżności wizji wychowawczej i działań wychowawczych.