Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji / Marlena Mirosława Kowalczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2020. – ISBN 987-83-8095-809-87

Wychowanie dziecka z powodu zmian cywilizacyjnych wymaga nowych koncepcji wychowawczych. Publikacja prezentuje badania w zakresie koherencji teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w relacjach rodzice – dzieci, organizacji życia rodzinnego, sposobów rozwijania zainteresowań, metod wychowania. W badaniach analizowano współzależność między wizją wychowawczą a czynnikami socjodemograficznymi: wykształcenie rodziców, wykonywany zawód, środowisko społeczne miejsca zamieszkania, wiek, płeć. Książka zawiera rozdziały teoretyczne i praktyczne, w których omówiono metodologię i wyniki przeprowadzonych badań. W rozdziale „Koncepcja wychowawcza rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym w świetle literatury przedmiotu”  podano podstawowe ustalenia terminologiczne, rozważania nt. koncepcji wychowawczych rodziców w kontekście wybranych założeń współczesnej pedagogiki i wybranych nurtów społeczno-humanistycznych. Następnie przedstawiono rodzinę jako środowisko kształtowania koncepcji wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym (aspekt definicyjny pojęcia rodziny, rola i uwarunkowania przemian rodziny, funkcje rodziny w kontekście koncepcji wychowania rodzinnego). Ostatni rozdział teoretyczny dotyczy koncepcji wychowawczej rodziców w kontekście właściwości rozwojowych dziecka: rozwój fizyczny, psychiczny, społeczno-moralny i emocjonalny.  Kolejne rozdziały omawiają przeprowadzone badania i przedstawiają metodologiczne podstawy badań oraz analizę ilościową i jakościową badań (zbieżności i rozbieżności  wizji wychowawczej i działań). W zakończeniu publikacji autorka  dokonała weryfikacji założeń badawczych, ustaliła obszary koherencji  i rozbieżności w ramach koncepcji wychowawczych wynikających z właściwości rozwojowych dziecka i innych czynników sytuacyjnych oraz podała modelowe  ujęcie kształtowania koncepcji wychowawczej rodziców.