Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska

Konteksty i meandryKonteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu oświatą / Dorota Rondalska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-414-4

Publikacja opisuje reformy oświatowe w Polsce przełomu XX/XXI wieku. Autorka dokonuje analizy inicjatyw oświatowych reform szkolonych z lat 1999  i 2016. Celem pracy jest wskazanie warunków powodzenia zmian w edukacji, które by podołały nowym wyzwaniom cywilizacyjnym i przyczyniały się wyrównywaniu dostępu do szkoły dzieciom i młodzieży, minimalizowaniu selekcji szkolnych, sprzyjały podnoszeniu efektywności nauczania oraz osiąganiu przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce. W publikacji wskazuje się też na potencjalne zagrożenia w realizacji zmian w oświacie. Monografia prezentuje wyniki badań własnych autorki z lat 2000-2006 nad założeniami i celami reformy oświatowej z 1999 r. i sposobem jej realizacji celem porównania z założeniami nowej reformy oświatowej z 2016 r. W książce mamy m.in. analizę efektów reformy oświatowej z 1999 r. i próbę odpowiedzi na pytanie co może dać reforma z 2016 r., analizę czynników, które miały wpływ na sukcesy i niepowodzenia reformy z 1999 r., warunków społecznej percepcji reformy i próbę odpowiedzi na pytanie czy przeprowadzenie reformy z 2016 r. jest uzasadnione merytorycznie. Autorka podjęła też próbę prognozy nowej reformy oświatowej z 2016 r.