Koszty edukacji ponadgimnazjalnej

koszty edukacjiKoszty edukacji ponadgimnazjalnej / red. Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – ISBN 978-83-61693-93-2

 Publikacja prezentuje analizę nakładów finansowych na edukację ponadgimnazjalną i policealną w Polsce. Wskazano w niej źródła informacji o publicznych i prywatnych wydatkach na edukację w Polsce i krajach OCDE (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Podano informacje o wysokości i strukturze publicznych nakładów na edukację w liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych w Polsce(subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa i inne dochody powiatów ziemskich i grodzkich związane z prowadzeniem szkół). Przedstawiono też zagadnienie finansowania nauki zawodu u pracodawcy w Polsce oraz prywatne nakłady na edukację ponadgimnazjalną. Następnie w celach porównawczych omówiono finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, szczególnie edukacji zawodowej w trzech krajach: Czechy, Francja, Niemcy. Zawarta w książce ocena nakładów finansowych stanowi podstawę do kolejnych szczegółowych badań wydatków na kształcenie i do oceny ich ekonomicznej efektywności.