Matura 2015

Komunikat

Uczniowie klas maturalnych mogą korzystać ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

 • zapisu dokonują rodzice (opiekunowie) ucznia niepełnoletniego na podstawie dowodu osobistego rodzica i legitymacji szkolnej ucznia,
 • rodzic (opiekun) upoważnia ucznia niepełnoletniego do korzystania z karty,
 • maturzyści pełnoletni zapisują się samodzielnie na podstawie dowodu osobistego i legitymacji szkolnej,
 • opłata za kartę wynosi 5 złotych (nie ma innych opłat),
 • czas korzystania – 1 rok szkolny.

W roku szkolnym 2014/2015 egzamin maturalny będzie przeprowadzony w dwóch formułach:

 1. w nowej formule – w liceach ogólnokształcących dla uczniów klasy trzeciej, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 2. w formule obowiązującej w roku 2014.:
  1. w technikach dla uczniów klasy czwartej, którzy w ‎maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
  2. dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy ukończyli szkołę w latach 2005–2014, i w roku szkolnym 2014/2015 chcą przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Nową formułę przeprowadzania egzaminu maturalnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 30 kwietnia 2013 r. poz. 520).

PBW dla maturzystów

Oferujemy przydatne publikacje i pomoc merytoryczną obu grupom przygotowującym się do egzaminu maturalnego w 2015 r.

1. dla zdających maturę z języka polskiego w nowej formule – ustnego egzaminu sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem z zakresu kultury: literackim, o języku lub ikonicznym, poprawnej pod względem językowym, logicznym i retorycznym.
Oferujemy podręczniki i poradniki praktyczne z zakresu:

 • autoprezentacji (wystąpień publicznych)
 • retoryki (w tym – logicznej argumentacji)
 • komunikacji językowej
 • poprawności językowej

2. dla zdających maturę w dotychczasowej formule – przygotowujących prezentacje maturalną oferujemy pomoc przy poszukiwaniu i wyborze lektur do prezentacji maturalnych z języka polskiego. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do pracownika dyżurującego w Informatorium (p. 132, Wypożyczalnia).
Udzielamy także pomocy metodycznej w zakresie sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych.
Obu grupom maturzystów polecamy publikacje książkowe ułatwiające analizę i interpretację dzieł literackich i tekstów kultury.

W naszych zbiorach znajdują się następujące publikacje książkowe:  matura z polskiego – przydatne słowniki, antologie, analizy literackie.

Ponadto w Zbiorach Audiowizualnych dostępnych w Wypożyczalni PBW maturzyści znajdą m. in.:

Pomoc przy wyszukiwaniu informacji

Dla grup maturzystów oferujemy warsztaty poświęcone kształceniu umiejętności wyszukiwania informacji oraz zasad sporządzania zestawień bibliograficznych. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Informacyjno-Bibliograficzny tel. 58 341-86-37 wew. 106.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym w 2015 roku:

logo-cke

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

informatory CKE do poszczególnych przedmiotów nauczania,

harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r. – zob. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej,

logo-oke

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.

 

 

Matura 2015 – Instytut Badań Edukacyjnych

www.ibe.edu.pl/pl/matura2015