Misja

banerSpecjalistyczny charakter naszej biblioteki, bogate doświadczenie w pracy na rzecz pomorskiej edukacji oraz rosnące oczekiwania ze strony klientów stawiają przed nami nowe wyzwania. Pragniemy aktywnie wspierać środowisko oświatowe, świadomie przejmować odpowiedzialność za jakość swojej pracy, a także kreatywnie reagować na zachodzące przemiany cywilizacyjne, by stać się nowoczesnym ośrodkiem informacji edukacyjnej.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku wraz z filiami, działającymi w województwie pomorskim, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Tworzymy bazę informacyjną, która pełni podwójną funkcję: z jednej strony realizuje zadania biblioteczne, a z drugiej edukacyjne. Swą misję spełniamy poprzez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, ochronę, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących głównie:
  • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • programy nauczania i podręczniki szkolne,
  • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 3. prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej,
 4. organizowanie i wspomaganie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
 5. wspomaganie procesu samokształcenia za pomocą dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy,
 6. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, regionalnej i europejskiej,
 7. prowadzenie działalności dydaktycznej i kulturalnej,
 8. popularyzowanie wiedzy z zakresu biblioterapii,
 9. promowanie i popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych,
 10. prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,
 11. współpracę w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych,
 12. współpracę z bibliotekami publicznymi, naukowymi i innymi instytucjami kultury,
 13. współpracę z uczelniami wyższymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli,
 14. organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.

Naszą ambicją jest, by jasno określone cele zawarte w misji były znane i akceptowane przez pracowników i użytkowników biblioteki, a osiągane rezultaty dawały satysfakcję i motywowały do dalszych twórczych działań na rzecz środowiska oświatowego.