Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne / Karina Leksy

Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne / Karina Leksy. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-548-9

Publikacja prezentuje wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnej młodzieży i pozwala zrozumieć ich rzeczywistość m.in. wpływy społeczno-kulturowe warunkujące socjalizację młodego pokolenia, problemy zdrowia fizycznego i psychospołecznego.  Autorka jest pedagogiem społecznym, pedagogiem zdrowia, terapeutą pedagogicznym i zajmuje się problematyką bio-psycho-społecznego zdrowia dzieci i młodzieży, ich społeczno-kulturowych i środowiskowych uwarunkowań wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, znaczenia mediów cyfrowych oraz kultury popularnej dla jakości życia  i zdrowia. W książce dokonała analizy funkcjonowania współczesnej młodzieży poprzez wybrane zagadnienia z kultury popularnej w kontekście ich znaczenia dla zdrowia. Problem zdrowia jednostki  i zachowania zdrowotne są przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych i działalności różnych dziedzin m.in. pedagogiki jak promocja i edukacja zdrowotna. Na początku autorka omówiła problem zdrowotnych konsekwencji przemian społeczno-kulturowych w zglobalizowanym świecie: globalizacja i migracja a ryzyko chorób zakaźnych, wpływ globalizacji kulturowej na zdrowie jednostki. Przedstawiła hierarchię wartości młodego pokolenia na podstawie badań. W kolejnych rozdziałach opisała znaczenie konsumpcji i mody dla zdrowia i jakości życia nastolatków, nowe media a styl i jakość życia, ekshibicjonizm społeczny w wirtualnym świecie, konsekwencje psychospołeczne i zdrowotne somatyzacji tożsamości, seksualizacja kultury współczesnej. Na zakończenie pracy przedstawiła też możliwości zapobiegania  niekorzystnym zjawiskom społeczno-kulturowym dla zdrowia, wychowania i kształcenia młodzieży podkreślając rolę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.