Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska.

Mutyzm wybiórczyMutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-401-4

W książce przedstawiono zagadnienie mutyzmu wybiórczego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Autorka publikacji, która jest logopedą i specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolach jako logopeda. Jej praca terapeutyczna obejmuje diagnozę i terapię zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży oraz wspomaganie osób z mutyzmem wybiórczym i ich rodzin. W części teoretycznej pracy podano definicje mutyzmu wybiórczego, jego istotę i przyczyny, czynniki mające wpływ na pojawienie się mutyzmu wybiórczego, charakterystyczne objawy, cechy dziecka z mutyzmem wybiórczym, opis mutyzmu wybiórczego ciężkiego i lekkiego stopnia oraz  inne współistniejące zaburzenia. Następnie przedstawiono sytuację dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole i domu. Część praktyczna publikacji zawiera opis zagadnień dotyczących diagnozowania zaburzenia, a następnie prowadzenia terapii. Ważną część publikacji stanowi aneks, który zawiera: narzędzia diagnostyczne (np. arkusz obserwacji dla rodziców i nauczycieli, kwestionariusz wywiadu z rodzicami) i terapeutyczne (mapa mowy, drabina z zadaniami), opisy procedur diagnostycznych, wskazówki dla dzieci z mutyzmem wybiórczym  oraz  nauczycieli, rehabilitantów, lekarzy i rodziców W książce podano też informacje nt. przygotowania dziecka do przedszkola w aspekcie działań prewencyjnych w zakresie mutyzmu wybiórczego.