„Myślę więc czytam”

„Myślę więc czytam” – konkurs rozwijający zainteresowania czytelnicze oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnej technologii, adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maksymalnie 3-minutowego filmu, prezentującego fragment ostatnio przeczytanej książki, z zaangażowaniem pozostałych członków rodziny.

Regulamin konkursu „Myślę więc czytam” [pobierz pdf]

I. Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

II. Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej.
 2. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maksymalnie 3-minutowego filmu treścią nawiązującego do tematu „Myślę więc jestem”, którego autor/ka przedstawi fragment ostatnio przeczytanej książki, z zaangażowaniem pozostałych członków rodziny.
 4. Do konkursu należy zgłaszać filmy wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Film powinien być wykonany samodzielnie. Jeden uczeń może być autorem tylko jednego filmu.
 6. W konkursie mogą brać udział filmy, do których materiał został nagrany samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu, smartfona itp.
 7. Filmy powinny spełniać następujące wymagania techniczne: długość maksymalnie 2 minuty; film musi zawierać napisy początkowe i końcowe; film powinien być edytowalny w powszechnie dostępnych programach do edycji wideo
  AVI, MP4, VCD lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
 8. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 9. Przesłanie filmu przez uczestnika oznacza, że uczeń lub opiekun prawny/rodzic uczestnika konkursu: zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu oraz zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych; zgodził się na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego w ramach pracy konkursowej, poprzez umieszczanie filmu na stronie internetowej oraz Fanpage na Facebooku organizatora w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zgoda na  utrwalenie  i  rozpowszechnianie  wizerunku  obejmuje  także  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
 1. Film należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: sekretariat@pbw.gda.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich).
 2. Organizator zamieści film na profilu biblioteki: facebook.com/pbwGdansk
 3. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych filmów.

IV.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: e-mail iod@pbw.gda.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie zwycięzców konkursu. Organizacja konkursu ma również na celu prowadzenie działalności służącej inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Ze względu na publikację prac konkursowych na stronie internetowej oraz Fanpage na Facebooku administratora krąg odbiorców jest nieograniczony.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 8. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

V. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 kwietnia br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą

VI.Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.