Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz

Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-8085-293-8

Autor publikacji jest nauczycielem i pedagogiem specjalnym. Specjalizuje się w zakresie resocjalizacji, w tym bezpieczeństwa i skuteczności procesu resocjalizacji nieletnich, metodyki oddziaływań wychowania resocjalizującego. Celem publikacji jest wskazanie na sytuacje zagrożenia lub utraty bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej w placówkach dla nieletnich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze. W pierwszym rozdziale przedstawiono polski system resocjalizacji nieletnich: rozwiązania historyczne i współczesne zasady prawno-organizacyjne, placówki resocjalizacyjne dla nieletnich. Następnie autor podał podstawowe zagadnienia w zakresie tematyki zagrożenia lub utraty bezpieczeństwa w procesie instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich: definicje, źródła i rozmiary problemu, status prawny i odpowiedzialność zawodowa pedagoga resocjalizacji, podstawy profesjonalnego reagowania w sytuacji zagrożenia, prawno-organizacyjne możliwości działania. Przedstawił też teoretyczne propozycje poszerzonego modelu analizy funkcjonowania zawodowego pracowników pedagogicznych instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich: teoria stresu, teoria wypalenia zawodowego, teorie zachowań nieetycznych. Kolejne trzy rozdziały książki dotyczą przeprowadzonych badań pedagogów resocjalizacji w następstwie sytuacji zagrożenia i zawierają opis założeń metodologicznych badań, wyników badań oraz analizę badań.  Autor na zakończenie pracy podał też propozycje rozwiązań i implikacji prawno-organizacyjnych w praktyce.