Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling

Nauczycielskie praktyki ocenianiaNauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-346-8

Książka przedstawia ważne w praktyce edukacyjnej zagadnienie oceniania szkolnego. Autorka zajmuje się diagnostyką edukacyjną, głównie ocenianiem szkolnym, w kontekście dydaktycznym, ideologicznym i społecznym. Opisuje nauczycielskie praktyki oceniania osiągnięć uczniów i dokonuje oceny wg teoretycznego modelu drugiego układu wymagań opracowanego przez B. Niemierkę. Nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej szukając kompromisu miedzy ustalonymi zewnętrznie standardami, a indywidualnymi możliwościami ucznia, ograniczają zewnętrzne wymagania programowe uczniom, którzy nie są w stanie opanować treści kształcenia z powodów środowiskowych, dydaktycznych czy braku motywacji uczenia się. Funkcjonuje wtedy nieoficjalny, wymuszony przez  sytuacje, tzw. drugi układ wymagań, związany z dolną częścią skali stopni szkolnych. Pierwsza i druga części publikacji dotyczy rozważań teoretycznych i praktycznych oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: przestrzeń możliwości, czyli  teoretyczne przesłanki oceniania osiągnięć uczniów, przestrzeń regulacji i sprzeczności, czyli w stronę nauczycielskich praktyk oceniania. Jeden z rozdziałów poświęcono niepowodzeniom szkolnym jako kontekst oceniania poza standardami. Ostanie rozdziały poświęcono badaniom własnym obejmującym następujące zagadnienia: funkcjonowanie modelu drugiego układu wymagań w praktyce oceniania osiągnięć uczniów gimnazjum, znaczenia i wartości oceniania w obszarze zaniżonych wymagań. Książka skierowana jest do kadry akademickiej oraz nauczycieli praktyków.