Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-18-0

Książka przedstawia  standardy międzynarodowe ochrony praw dziecka. Prezentuje też  polski  system prawny ochrony dziecka i pokazuje proces jego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Autorka  zajmuje się  zagadnieniem osobowości dziecka, możliwościami pomocy i ochrony prawnej, negatywnymi skutkami wynikającymi z naruszania prawa, sposobami  im zapobiegania. W pierwszym rozdziale pracy przestawia międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka w tym: prawa dziecka w ujęciu historycznym, w systemie Organizacji Narodów  Zjednoczonych i Rady Europy oraz wpływ integracji europejskiej na te prawa. W kolejnym  rozdziale prezentuje prawo w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka w prawie międzynarodowy: ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem, poszanowanie  prywatności i życia rodzinnego, prawa dziecka do nauki i uzyskania wykształcenia oraz prawa do wypowiedzi, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka. Opisany w publikacji polski system prawny ochrony dziecka przed zagrożeniami przestępczością dotyczy takich zagadnień jak: wykorzystywanie seksualne małoletniego, nadużycie seksualne w sieci, propagowanie pedofilii, pornografia, handel ludźmi, znęcanie się psychiczne i fizyczne, uprowadzenie i zatrzymanie małoletniego oraz organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy.  Kolejna część publikacji podejmuje problematykę  ochrony rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka:  źródła i zasady prawa rodzinnego, prawna ochrona udzielana przez sąd opiekuńczy oraz działalność Rzecznika Praw Dziecka. Autorka na zakończenie swojej pracy zaprezentowała też ważne zagadnienia w zakresie edukacji w sprawie bezpieczeństwa i zagrożeń dzieci: prawo do nauki i obowiązek nauki, przemoc w szkole, rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w zapobieganiu zagrożeniom oraz  pomoc dzieciom  i młodzieży zagrożonej demoralizacją, wyzwania edukacyjne w zakresie zagrożeń mediów elektronicznych.