Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal

Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-498-4

Książka zawiera prace teoretyczne z pedeutologii dotyczące zakresu jakości pracy i kształcenia nauczycieli, relacji nauczyciel – rodzice. W pierwszej części pt. „Nauczyciel w relacjach odpowiedzialności” przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowania zawodowego nauczyciela, osobowości nauczyciela, odpowiedzialności w relacjach edukacyjnych. Kolejny rozdział dotyczy relacji pomiędzy nauczycielami: budowaniu relacji i współpracy, współpracy w trudnych sytuacjach edukacyjnych w kontaktach z uczniami lub rodzicami. Trzecia część publikacja dotyczy współpracy nauczycieli z rodzicami. Podano akty prawne i dokumenty regulujące współpracę szkoła – rodzice, objaśniono cele, formy i zasady współpracy nauczycieli z rodzicami. Wskazano na ważną rolę kultury pedagogicznej rodziców i nauczycieli w ich współpracy, kompetencji nauczycieli sprzyjających współdziałaniu z rodzicami oraz pokazano oczekiwania rodziców od szkoły i nauczycieli. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla początkujących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.