Oferty pracy

Wyniki: Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko specjalista do spraw administracyjno – biurowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (oferta nr 0/17) nie została zatrudniona żadna osoba.

Informacja o wynikach naboru

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno – biurowych. Szczegóły  oferty:

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno – biurowych. Szczegóły:

Wyniki: Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko specjalista do spraw administracyjno – biurowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (oferta nr 01/17) nie została zatrudniona żadna osoba.
Inf. o wynikach naboruPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Zapraszamy do złożenia  oferty na usługę, której przedmiotem jest sprawowanie opieki naukowej w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonanie przedmiotu umowy od 6 czerwca 2017 do dnia 15.12.2017 r. Termin złożenia ofert: do 31 maja 2017 r.

Wyniki: Informujemy, że w wyniku zakończenia procesu naboru na usługę, której przedmiotem jest sprawowanie opieki naukowej w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oferta z dnia 24.05.2017) jako wykonawca usługi został wybrany Pan Piotr Winiarz.

Uzasadnienie:

Pan Piotr Winiarz spełnia wymogi stawiane wykonawcy usługi sprawowania naukowej opieki konferencji uczniowskiej i rokuje prawidłowe wykonanie zadań. Zgodnie z kryteriami oceny kandydatury otrzymał 92 punkty na 100 możliwych.