Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życiaOsoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa. – Kraków, Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0

Kolejny tom serii wydawniczej „W przestrzeni Niepełnosprawności”, w której autorzy prezentują różne zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym oraz działań terapeutycznych. W pierwszym rozdziale opisano metody stosowane w terapii dzieci autystycznych i wyniki własnych badań autorki w zakresie wsparcia, terapii i edukacji dzieci z autyzmem w opiniach rodziców. Następny rozdział prezentuje metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Opisano też zagadnienie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWR) na przykładzie badań własnych, które autorka przeprowadziła wśród rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu. Przedstawiono projekty studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niepełnosprawnej w zakresie intensyfikacji edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej. Kolejna praca dotyczy społecznego funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i możliwości ich wsparcia. Następne rozdziały poświęcone są funkcjonowaniu uczniów niepełnosprawnych. Rozdział pt. „Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej – doniesienia z badań” będzie pomocny nauczycielom w zakresie realizacji założeń edukacji włączającej. Inne prezentowane zagadnienia dotyczące uczniów to: zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą  w klasie integracyjnej, działalność plastyczna uczniów lekko niepełnosprawnych. Przedstawiono też możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną Ostatnie trzy prace publikacji to opis doświadczeń praktycznych w zakresie edukacji, terapii i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ważną częścią monografii są prezentowane programy psychoedukacyjne do pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną. Książka przeznaczona jest dla pedagogów specjalnych, nauczycieli, rodziców oraz studentów różnych specjalności kierunków pedagogicznych i nauczycielskich.