Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne

Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. – Kraków : Impuls, 2015. – ISBN 978-83-7850-732-1

Ważna publikacja w sytuacji aktualnie zachodzących zmian demograficznych, czyli szybko  starzejącego się społeczeństwa. Autorka zwraca uwagę na duży problem przemocy wobec ludzi starszych. W części teoretycznej pracy przedstawiła zagadnienie starości w wymiarze historycznym, indywidualnym, społecznym oraz przemoc – jej źródła, manifestacje i rolę w relacjach międzyludzkich. W części praktycznej opisała wyniki badań osób starszych w sytuacji przemocy domowej poprzez opis i analizę indywidualnych przypadków, doświadczenia przemocy domowej z perspektywy ofiary. Celem badań było też ustalenie skali i przejawów zjawiska, wskazania cech ofiar i sprawców oraz ich wzajemnych relacji. Przeprowadzone badania dokonano na podstawie analizy jakościowej i ilościowej. Zastosowaną metodą w badaniach jakościowych jest studium przypadku, odmiana: badania biograficzne, z techniką  zbierana materiałów za pomocą wywiadów autobiograficzno-narracyjnych. W zakresie badań ilościowych dokonano analizy dokumentów policyjnych, tzw. Niebieskiej Karty. Celem publikacji jest opisanie zjawiska przemocy rodzinnej i wskazanie jego skali, które przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej, a tym samym powstania systemu pomocy dla osób starszych, programów pomocowych przeciwdziałających przemocy.