Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. –  Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-83-7930-978-8

Autorzy prezentują różne zagadnienia dotyczące rodziny, które są przedmiotem zainteresowań pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki opiekuńczej. Opisują problemy opieki  i wychowania w rodzinie z perspektywy współczesnej i historycznej. Analizowane problemy opiekuńczo-wychowawcze  rodziny zostały podane w kontekście zachodzących w niej zmian, redefiniowaniu jej istoty i zadań oraz w kontekście kulturowych tradycji.  W części teoretycznej i badawczej przedstawiono następujące zagadnienia:  rodzinę jako przestrzeń opiekuńczą, rodzinny przekaz treści kulturowych w polskiej strukturze obrzędowej, rodzinę wobec przygotowania dzieci do pełnienia ról związanych z płcią, lojalność dziecka wobec rodziny, problemy opieki nad niesamodzielnym seniorem, funkcjonowanie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie i rodzinę w perspektywie gender. Następnie opisano rodzinę w perspektywie historycznej, która pozwoliła wskazać  zmiany w postrzeganiu rodziny, określić  rozmiar i typ zmian. Poszczególne prace autorów dotyczą zagadnień: rodzina u starożytnych Greków i Rzymian, codzienność i opieka rodzinna w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Zachodu, poglądy Amosa Komeńskiego na wychowanie w rodzinie, dzieje rodziny staropolskiej – kobieta zostaje matką, sytuacja dzieci i młodzieży po zakończeniu II wojny światowej.