Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-7587-914-8

Autor prezentuje zagadnienie działań resocjalizacyjnych poza instytucjami zamkniętymi w szerokich układach społecznych. Przedstawił nowe podejście pedagogiki resocjalizacyjnej z powodu niepowodzeń dotychczasowego modelu resocjalizacji instytucjonalnej opartej o prawno-karne i administracyjno-formalne podejście do zagadnienia. Wskazał potrzebę zmiany resocjalizacji instytucjonalnej na działania pozainstytucjonalne środowisk lokalnych. Książka zawiera przegląd koncepcji resocjalizacji, prezentuje przejawy dysfunkcjonalności instytucjonalnego systemu oddziaływań resocjalizacyjnych oraz wskazuje na potrzebę uspołecznienia instytucjonalnego systemu resocjalizacji. Autor uważa też, że zmiany w podejściu oddziaływań resocjalizacyjnych wymagają nowego kształcenia specjalistów – pedagogów resocjalizacyjnych, a także pedagogów społecznych, szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, socjologów i pracowników socjalnych. Publikacja stanowi dopełnienie istniejących podręczników pedagogiki resocjalizacyjnej ponieważ uzupełnia wiedzę o istocie, zakresie, genezie i rozwoju koncepcji postępowania resocjalizacyjnego, a także ukazuje aktualnie pojawiające się problemy w obszarze oddziaływań resocjalizacyjnych.