Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia, stan obecny / Witold Kędzierski

Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia, stan obecny / Witold Kędzierski. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-8270-011-4

Książka prezentuje zagadnienia penitencjarystyki i resocjalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Przedstawiono problematykę z uwzględnieniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego, penologii, zarządzania i sekuritologii. We wstępie publikacji autor omówił przedmiot badań penitencjarystyki, pedagogiki penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Następnie przedstawił historię systemów penitencjarnych na świecie i w Polsce. W rozdziale o rozwoju koncepcji kar kryminalnych omówiono prawo karne w starożytności oraz teorię kary kryminalnej, funkcje kary kryminalnej i aktualne nurty odpowiedzialności karnej. Przedstawiono polskie i międzynarodowe regulacje prawne oraz zasady normujące standardy wykonywania kar pozbawienia wolności, personelu i oddziaływań resocjalizacyjnych. Autor opisał strukturę organizacyjną systemu penitencjarnego w Polsce, penitencjarne procedury oraz programy resocjalizacyjne prowadzone w zakładach karnych, funkcje i zadania personelu penitencjarnego i terapeutycznego. Opisał specyfikę oddziaływań wychowawczych w stosunku do różnych kategorii skazanych. Zwrócił też uwagę na alternatywne środki wobec kary pozbawienia wolności i instytucjonalno-prawne sposoby wspomagania readaptacji społecznej zawarte w kodeksie karnym oraz kodeksie karnym wykonawczym. Książka skierowana jest do wychowawców penitencjarnych oraz studentów resocjalizacji, penitencjarystyki, prawa, socjologii, bezpieczeństwa wewnętrznego.