Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną : studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-818-0

Autorka publikacji specjalizuję się w tematyce wsparcia rodziny w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny oraz pracy socjalnej z rodziną. Monografia składa się z części teoretycznej nt. podmiotowości asystenta rodziny oraz części badawczej prezentującej analizę wyników badań podmiotowości w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Autorka w pierwszej części pracy omówiła kategorię podmiotowości w koncepcjach filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz w pedagogice społecznej. Następnie opisała asystenturę rodziny w pracy socjalno-wychowawczej. Podała m.in. genezę tworzenia się asystentury rodziny w Polsce, dokonała analizy asystentury rodziny w pracy socjalno-wychowawczej wskazując na podmiotowy wymiar pracy z rodziną, przedstawiła badania nad asystenturą rodziny w pomocy społecznej i systemie wspierania rodzin. Część praktyczna publikacji zawiera materiał z badań nad podmiotowością w procesie wspierania i pomagania rodzinie. Przedstawiono w niej założenia metodologiczne: przedmiot, cel i problematykę badawczą, postępowanie badawcze (gromadzenie materiału badawczego, dobór próby do badań, analizę danych). Następnie podano analizę fenomenograficzną danych, która opisuje sposoby rozumienia i doświadczania podmiotowości przez asystentów rodziny i przedstawiono wyniki badań w tematach: podmiotowość asystentów rodziny, podmiotowość rodziny w procesie pomagania, asystentura rodziny i jej upełnomocniające założenia w strukturach systemu pomocy społecznej oraz opisano zagadnienie podmiotowości w pedagogice społecznej. Na zakończenie pracy autorka wskazała na konieczność dalszych badań nad podmiotowością w teorii pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej.