Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Tutoring drogą do doskonałości akademickiej : percepcja i implementacja personalizacji kształcenie w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019 / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Beata Karpińska-Musiał, Adrianna Sarnat-Ciastko

Publikacja prezentuje problematykę tutoringu i jego aplikacje w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W pierwszym rozdziale autorki przedstawiły teorię kształcenia spersonalizowanego w szkole wyższej w Polsce na podstawie literatury w dyscyplinach nauk społecznych (pedagogice i socjologii kultury): edukacyjno-instytucjonalna geneza tutoringu akademickiego, ujęcie socjologiczne i perspektywa socjalizacyjnej funkcji szkoły wyższej, ujęcie pedagogiczne i współczesna pespektywa dydaktycznej funkcji szkoły wyższej. Następnie omówiły społeczną rolę edukacji spersonalizowanej w okresie zmian w szkolnictwie wyższym.

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej / pod redakcją naukową Anny Borzęckiej, Agnieszki Twaróg-Kanus, Romana Walusia

Autorzy publikacji prezentują różne zagadnienia działalności edukacyjnej ze względu na zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w społeczeństwie i zmiany w systemie oświaty. Prezentują teorię i praktyczne aspekty zmieniającej się przestrzeni społecznej. Pierwsza część książki zawiera rozważania nt. nauczycielskich aspektów zmieniającej się przestrzeni społecznej. Wskazano na potrzebę innowacyjnej postawy nauczyciela i odpowiednich kwalifikacji i kompetencji.

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin

Autorem publikacji jest uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w klasie o profilu prawniczym, Jest on m.in. twórcą i redaktorem czasopisma „Kongresy”, założycielem i prezesem Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Autor zebrał i przedstawił prawa ucznia obowiązujące w polskich szkołach.

Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2020. – ISBN 978-83-885-747-6

Publikacja zawiera teksty nt. różnych problemów w edukacji wczesnoszkolnej związanych z rozwojem i wychowaniem małych dzieci. Autorzy analizują trudne sytuacje i podają propozycje ich rozwiązywania metodyczne i wychowawcze. Każdy rozdział zawiera teorię omawianego zagadnienia oraz praktyczne sposoby rozwiązania tych problemów.

Poznajemy uczucia : podręcznik pracy z lękiem : przewodnik dla trenerów grupowych / Helen Taylor i inni ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła

Książka przedstawia program terapeutyczny „Poznajemy uczucia” do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i jest skierowany do osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera, które mają problemy emocjonalne z lękiem. Publikacja stanowi uzupełnienie książki „Poznajemy uczucia. Poznawczo-behawioralna terapia leku dla osób z zespołem Aspergea” Tony Attwooda.

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędne dokumentacje, pytania i odpowiedzi ekspertów / Małgorzata Celuch

W książce autorka przedstawia zadania i podstawy prawne zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Wskazała na konieczność posiadania przez nauczyciela wspomagającego zarówno umiejętności w zakresie dydaktyki jak i funkcji wychowawcy, pedagoga, psychologa i specjalisty pedagogiki specjalnej.

Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda

Autorka publikacji jest certyfikowanym muzykoterapeutą, pedagogiem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się osobami ze spektrum autyzmu i fenomenologicznym aspektem relacji w procesie muzykoterapeutycznym.

Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek

Publikacja interdyscyplinarna prezentująca problematykę wolnego czasu wśród młodzieży szkolnej pokolenia Z w Polsce. Stanowi opracowanie naukowe w zakresie nauk społecznych m.in. ekonomii i finansów, nauki o zarządzaniu i jakości. Pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, a kolejne empiryczny. Autorki w części teoretycznej przedstawiły czas wolny w ujęciu historycznym, podały współczesne definicje czasu wolnego, opisały rolę wolnego czasu, determinanty ilości i sposobów spędzania czasu wolnego