Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Uczenie się i rodzina : perspektywa andragogiczna / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

Autorki prezentują zagadnienie uczenia się w rodzinie przez całe życie. Rozważania obejmują teorię i praktykę z pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, andragogiki i dotyczą edukacji nieformalnej (krytycznej), formalnej (technologicznej) i pozaformalnej (humanistycznej). Przedstawiono zadania edukacyjne rodziny w procesie uczenia się.

Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal

Książka zawiera prace teoretyczne z pedeutologii dotyczące zakresu jakości pracy i kształcenia nauczycieli, relacji nauczyciel – rodzice. W pierwszej części pt. „Nauczyciel w relacjach odpowiedzialności” przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowania zawodowego nauczyciela, osobowości nauczyciela, odpowiedzialności w relacjach edukacyjnych.

Co dzieje się z tym dzieckiem? : interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi / pod redakcją Louise Emanuel i Elizabeth Bradley

Publikacja zawiera teksty psychoterapeutów z Poradni dla Dzieci Poniżej Piątego Roku Życia w Tavistock Clinic w Londynie. Dotyczą one modelu klinicznego pracy psychoanalitycznej z dziećmi poniżej piątego roku życia i ich rodzicami. Przedstawiono zarówno teorie jak i praktykę krótkoterminowej interwencji psychoterapeutycznej.

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

Autorzy publikacji prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki społecznej i profilaktyki. We wprowadzeniu redaktorzy opisują pedagogikę i profilaktykę społeczną w czasie ogromnego przyspieszenia i dużych zmian w społeczeństwie, które powodują zagrożenia zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzenia funkcjonowania rodziny.

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc

Autor jest teoretykiem pedagogiki resocjalizacyjnej i praktykiem – pracuje jako wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W publikacji przedstawił zagadnienia związane z resocjalizacją instytucjonalną młodzieży niedostosowanej społecznie.

100 pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / Alain Corneloup

Autor książki dzieli się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi i podaje praktyczne wskazówki skutecznego zarządzania klasą szkolną, czyli organizowania, porządkowania i ustalania reguł w pracy nauczyciela. Publikacja jest skierowana do nauczycieli początkujących jak i z wieloletnim stażem pedagogicznym w przedszkolu i szkole podstawowej.

Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców / Monika Parkinson, Shirley Reynolds

Książka skierowana do rodziców dziecka z depresją napisana przez specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci. Autorki prezentują technikę terapii poznawczo-behawioralną w leczeniu depresji u młodych ludzi na podstawie własnych doświadczeń ze swoimi pacjentami.

Rodzina w edukacji domowej / pod redakcją naukową Joanny Bieleckiej-Prus

Autorzy prezentują zagadnienie edukacji domowej, która realizuje obowiązek szkolny poza instytucją szkoły. Edukacja domowa  w Polsce współcześnie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie edukacji.

Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski

Autor prezentuje zagadnienie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej z perspektywy proksemiki. Pierwszy rozdział książki zawiera informacje o globalizacji i glokalizacji w cyfrowej przestrzeni.

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek

Książka prezentuje wybrane problemy funkcjonowania edukacji szkolnej w okresie wprowadzania nowej reformy systemu edukacji w Polsce 2017/2018 r. Autorzy tekstów analizują (nie)obecne aspekty systemu oświatowego przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania.

Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preissmann

Autorka publikacji jest lekarzem i psychoterapeutką, która między innymi zajmuje się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W książce opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem takich osób, także ze swojego doświadczenia, ponieważ sama jest osobą, u której zdiagnozowano Zespół Aspergera.

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka

Autorka publikacji jest specjalistką w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii integracji sensorycznej. Prowadzi terapię dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Książkę skierowała przede wszystkim do rodziców, nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także do specjalistów prowadzących zajęcia indywidualne, terapeutów IS oraz studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska

Publikacja prezentuje zagadnienia dydaktyczne w zakresie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Podstawą w opracowaniu dydaktyk specjalistycznych jest konwencja przedstawiona w publikacji „Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji”.

Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus

Autorka prezentuje zagadnienie prawa dziecka do wyrażania poglądów, swobodnej wypowiedzi i wyrażania siebie, gwarantowanych w Konwencji o Prawach Dziecka z 7 lipca 1991 roku. Przedstawia możliwości realizowania tego prawa w polskich gimnazjach wg przepisów szkolnych oraz jego rzeczywistą realizację przez nauczycieli i uczniów.

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson

Autorzy publikacji prezentują zagadnienie zachowania autoagresywnego u osób ze spektrum autyzmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wskazują różne formy terapii, które łączą programy medyczne, dietetyczne, sensoryczne i behawioralne.