Kategoria: Polecane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Teorie kształcenia świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki.

Teorie kształcenia świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-751-0

Publikacja zawiera rozważania nad teoriami kształcenia i koncepcjami pedagogicznymi, które mają znaczący wpływ na współczesną dydaktykę. Autorzy opisując tendencje zmian we współczesnej dydaktyce analizują czynniki wpływające na teorię, koncepcje i idee w przestrzeni kształcenia jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój wiedzy kognitywistycznej, procesy globalizacyjne w przestrzeni społeczno-kulturowej. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienie funkcjonowania paradygmatów w dydaktyce, w tym powstawania nowych wynikających ze zmian społecznych i kulturowych w społeczeństwie.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-770-1

Monografia na temat edukacji włączającej na drugim etapie edukacyjnym powstała na podstawie badań sondażowych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2018. Zawiera teorię i praktykę zagadnień dotyczących modelu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.

Radość rodzicielstwa : jak odnaleźć równowagę, spokój i szczęście : terapia akceptacji i zaangażowania / Lisa W. Coyne, Amy R. Murrel ; przekład Sylwia Pikiel.

Radość rodzicielstwa : jak odnaleźć równowagę, spokój i szczęście : terapia akceptacji i zaangażowania / Lisa W. Coyne, Amy R. Murrel ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. – ISBN 978-83-7489-822-5

Autorki są specjalistkami w zakresie terapii akceptacji i zaangażowania dla dzieci i rodziców. W książce podają wskazówki rodzicom jak radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych np. jak odpowiednio reagować na napady złości i buntu dziecka, pogłębiać relację z dzieckiem, zaspokajać potrzeby dzieci, ale przy tym radzić sobie z własnymi emocjami, myślami i własnymi ocenami.

Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład Lucyna Wierzbowska.

Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład Lucyna Wierzbowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. – ISBN 978-83-7489-816-4

Poradnik praktyczny dla rodziców dziecka o silnym charakterze. Autor jest psychologiem wychowawczym i terapeutą rodzin, prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli według autorskiego programu Setting Limits. W książce przedstawia zasady prawidłowej dyscypliny w wychowaniu dzieci i młodzieży. Pierwsze rozdziały opisują sytuacje w relacjach rodzic – dziecko, a następne podają wskazówki do rozwiązywania problemów wychowawczych.

Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska

Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. – ISBN 978-83-7744-177-0

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i poradnik praktyczny dla rodziców i nauczycieli do pracy z dzieckiem z ADHD. Autorki podały podstawowe informacje o ADHD, czyli kiedy diagnozujemy ADHD u dziecka, objawy ADHD według ICD-10 i według klasyfikacji DSM-5, zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako zaburzenie rozwojowe. Następnie przedstawiły zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w środowisku rodzinnym i szkolnym m.in. codzienne kłopoty wynikające z zaburzeń koncentracji uwagi, wynikające z nadruchliwości i impulsywności, budowanie negatywnego obrazu siebie przez dziecko, problemy z zachowaniem, relacje z rówieśnikami.

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter.

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. – Warszawa : Difin, 209. – ISBN 978-83-8085-768-1

Publikacja zawiera prace polskich psychologów nt. małżeństwa i rodziny, które zostały przedstawione w trzech rozdziałach tematycznych: relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych, relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego, relacje rodzinne w kontekście zdrowia.

Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline / Tomasz Huk

Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline / Tomasz Huk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-639-1

Autor prezentuje wyniki badań w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych przez uczniów klasy IV, V, i VI szkoły podstawowej. Jest to czas intensywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na początku autor przedstawił teorię świata mediów online i offline podając definicje m.in. cyberprzestrzeni, wirtualnej rzeczywistości, mediów cyfrowych, mediów cyfrowych, hipertekstu, mediów społecznościowych. Następnie pokazał ewolucję Internetu od Web 1.0 do Web 3.0.

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019. – ISBN 978-83-01-20462-4

Kolejna publikacja autorki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorka dokonuje analizy jakości kształcenia uczniów poprzez diagnozę środowiska nauczycielskiego. Omawia wyniki badań opinii nauczycieli nt. edukacji włączającej. Celem przedstawionego projektu badawczego było analiza opinii nauczycieli trzech rodzajów placówek edukacyjnych: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Problematyka badań dotyczyła szans i barier edukacji włączającej w sytuacji ucznia oraz warunków pracy nauczycieli.