Praca socjalna w Polsce : wokół wolności i obywatelskości / redakcja naukowa Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska

Praca socjalna w Polsce : wokół wolności i obywatelskości / redakcja naukowa Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-990-3

Monografia prezentuje prace w ujęciu teoretycznym  i empirycznym w zakresie zagadnień pracy socjalnej. W pierwszej części zawarto prace nt. źródeł wiedzy o tematyce pracy socjalnej, wartości w procesie kształcenia do pracy socjalnej, społecznych ram pracy socjalnej jako profesjonalnej działalności pomocowej, zasad pracy socjalnej oraz międzynarodowej pracy socjalnej. Druga część publikacji przedstawia zagadnienia z polskiej polityki pracy socjalnej: empoverment w pracy z osobą i rodziną, deklarowane funkcje pracy socjalnej a faktyczne funkcjonowanie systemu pomocy w Polsce, godność w pracy socjalnej z punktu widzenia pracownika socjalnego. Następnie są prace podejmujące temat procesu profesjonalizacji pracy socjalnej, w tym akademizacji kształcenia do pracy socjalnej, stresu i wypalenia zawodowego pracowników socjalnych, technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy socjalnej, funkcje zawodu pracownika socjalnego. Jest też zasygnalizowany aktualny temat sytuacji pracowników socjalnych i systemu pomocy społecznej w czasie pandemii CIVID-19. Ostatni rozdział monografii prezentuje prace z działalności socjalnej i innych form wsparcia społecznego. Prace te dotyczą: instytucji non profit w polskiej polityce pomocy i integracji społecznej, wprowadzenia usług społecznych w działania pomocowe w świetle obowiązujących aktów normatywnych. Poruszono temat społecznego kontekstu niepełnosprawności, wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszych w ujęciu socjologiczno-prawnym, współuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym. Przedstawiono zagadnienie prestiżu kadry służby więziennej, sytuacji osób bezdomnych. Na zakończenie jest praca o współpracy między instytucjami a podmiotami w zakresie  praktyki pracy socjalnej, czyli wskazanie na konieczność współdziałania przedstawicieli różnych dyscyplin i instytucji w pracy socjalnej.