Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna

Praca socjalna z rodziną problemowąPraca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-7850-947-9
Autorka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące rodziny polskiej w okresie zmian modelu rodziny. Publikacja jest próbą określenia standardu pracy ośrodka pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Autorka dokonała przeglądu nowych tendencji w pracy socjalnej w Polsce i na świecie, scharakteryzowała  system wsparcia rodziny, opisała zakres zadań ośrodka pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych. Przedstawione standardy pracy ośrodka pomocy społecznej dotyczą pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczającą problemu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z rodziną doświadczającą problemu biedy i ubóstwa, bezrobocia, z problemem przemocy, długotrwałej choroby i niepełnosprawnością, z rodziną mającą trudności wynikające z problemu uzależnień. Wszystkie trudne sytuacje zostały przedstawione w formie tabelarycznej, wskazującej rodzaj i szczegółowy katalog działań, osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie oraz dokumentację. Podano też przykłady dobrych praktyk, a także przykłady działań nieprawidłowych ośrodków pomocy społecznej.