Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – ISBN 978-83-8095-836-4

Autorem publikacji jest uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w klasie o profilu prawniczym, Jest on m.in. twórcą i redaktorem czasopisma „Kongresy”, założycielem i prezesem Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Autor zebrał i przedstawił prawa ucznia obowiązujące w polskich szkołach. W pierwszym rozdziale przedstawił prawne uregulowania instytucji praw dziecka. Następnie omówił przysługujące uczniom prawa w zakresie prawa do nauki, wzięcia udziału w konkursie, uzyskania pomocy materialnej, prawa do informacji i sprawiedliwej oceny, prawa do rozwijania zainteresowań, do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskaniu pomocy, prawa do ciepłego posiłku, do prywatności, do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego), do godności, angażowania się w życie szkoły i prawo do złożenia skargi. Autor przedstawia aktualnie obowiązujące przepisy i ich realizację w życiu szkoły, stan prawny na wrzesień 2019 r. Następnie prezentuje wiedzę uczniów o przysługujących im prawach oraz poczucie ich przestrzegania na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Autorska ankieta w formie internetowej była skierowana do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów, ale także do nauczycieli, dyrektorów szkół. i naukowców badających instytucję praw dziecka. Auror wskazuje na pilną potrzebę działań mających na celu rozwiązania problemów w systemie edukacji i podał w książce kilka swoich sposobów ich rozwiązania.