Kategoria: Proponowane nowości książkowe

Propozycje nowości książkowych. Wybór i opracowanie nowości książkowych - nowości pedagogicznych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Zestawienie nowości książkowych w wyborze 2017

Zestawienie nowości książkowych PBW 2017r.

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-18-0
Książka przedstawia standardy międzynarodowe ochrony praw dziecka. Prezentuje też polski system prawny ochrony dziecka i pokazuje proces jego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Autorka zajmuje się zagadnieniem osobowości dziecka, możliwościami pomocy i ochrony prawnej, negatywnymi skutkami wynikającymi z naruszania prawa, sposobami im zapobiegania. W pierwszym rozdziale pracy przestawia międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka w tym: prawa dziecka w ujęciu historycznym, w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy oraz wpływ integracji europejskiej na te prawa. W kolejnym rozdziale prezentuje prawo w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka w prawie międzynarodowy: ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem, poszanowanie prywatności i życia rodzinnego, prawa dziecka do nauki i uzyskania wykształcenia oraz prawa do wypowiedzi, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka. Opisany w publikacji polski system prawny ochrony dziecka przed zagrożeniami przestępczością dotyczy takich zagadnień jak: wykorzystywanie seksualne małoletniego, nadużycie seksualne w sieci, propagowanie pedofilii, pornografia, handel ludźmi, znęcanie się psychiczne i fizyczne, uprowadzenie i zatrzymanie małoletniego oraz organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy. Kolejna część publikacji podejmuje problematykę ochrony rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka: źródła i zasady prawa rodzinnego, prawna ochrona udzielana przez sąd opiekuńczy oraz działalność Rzecznika Praw Dziecka. Autorka na zakończenie swojej pracy zaprezentowała też ważne zagadnienia w zakresie edukacji w sprawie bezpieczeństwa i zagrożeń dzieci: prawo do nauki i obowiązek nauki, przemoc w szkole, rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w zapobieganiu zagrożeniom oraz pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją, wyzwania edukacyjne w zakresie zagrożeń mediów elektronicznych.

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-83-7930-978-8

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-837930-843-9