Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska.

Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – ISBN 978-83-227-9348-0

W ostatnich latach zachodzą duże zmiany w strukturze rodziny  i świadomości jej członków. Negatywne zjawisko przemocy w rodzinie jest podejmowane w rozważaniach teoretycznych i praktycznych m.in. przez psychologów, pedagogów, terapeutów, kuratorów sądowych, prawników, socjologów. Publikacja przedstawia ważny społecznie problem przemocy  wobec kobiet z wyższym wykształceniem ze strony osób najbliższych w rodzinie. W pierwszym rozdziale autorki omówiły terminy  i charakterystykę podstawowych mechanizmów przemocy w relacji partnerskiej/małżeńskiej, relacji dziecko-matka, relacji kobiety niepełnosprawne i chore a inni członkowie rodziny, przemoc wobec kobiet starszych w rodzinie i wobec kobiet ze strony rodziców w starszym wieku. Podano też dane statystyczne w zakresie przemocy w Polsce. Kolejny rozdział dotyczy psychologicznych aspektów zjawiska przemocy wobec kobiet w rodzinie (charakterystyka psychologiczna kobiet i sprawców przemocy). Następnie przedstawiono przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczącego przemocy wobec kobiet. Wskazano też mechanizmy powstawania stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. W kolejnym rozdziale opisano formy wsparcia: pomoc psychologiczna kobietom doświadczających przemocy w rodzinie, dzieciom, których matki doświadczają przemocy oraz wybrane oddziaływania wobec sprawców przemocy wobec partnerek życiowych. Następnie autorki omówiły metodologię własnych badań jakościowych opartych na bezpośrednim, osobistym doświadczeniu, przeprowadzonych za pomocą wywiadu, obserwacji i przedstawiły cztery indywidualne studia przypadku kobiet doznających przemocy w rodzinie. Celem badań było poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie zjawiska przemocy wobec kobiet z wyższym wykształceniem oraz analiza form pomocy kobietom doświadczającym przemocy.