Psychologia rodziny

psychologia rodzinyPsychologia rodziny / red. Iwona Janicka, Hanna Liberska. – Warszawa : Wydaw.   Nauk. PWN, 2014. – ISBN 978-83-01-18002-7

Książka prezentuje nowe spojrzenie na rodzinę przez psychologów z perspektywy
współcześnie zachodzących przemian społecznych. Zawiera informacje w zakresie:
funkcjonowania systemu rodzinnego (funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej), nietradycyjnych form życia rodzinnego (rodzin zrekonstruowanych, adoptowanych, wielokulturowych i innych), problemów życia rodzinnego (choroby, problemów prokreacyjnych, przemocy),współczesnych nurtów w terapii, pozytywnej psychologii rodziny. Problematyka rodziny jest omawiana w ramach psychologii społecznej i psychologii oraz socjologii,pedagogiki, prawa, medycyny, ekonomii. Monografia jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką rodziny, specjalistów pracujących z rodzinami,a także dla studentów psychologii i kierunków pokrewnych (socjologia, pedagogika,medycyna, prawo).