Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-926-2

Autorka publikacji jest pedagogiem specjalnym i zajmuje się problemami pedagogiki specjalnej i włączającej jak: dziecko ze spektrum autyzmu, wczesna interwencja wobec dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem lub rozwijającego się z opóźnieniem, empowerment osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W monografii prezentuje teorię i praktykę dla pedagogów specjalnych i pedagogów w pracy pedagogicznej z dziećmi niepełnosprawnymi. Część teoretyczna zawiera opis autyzmu jako spektrum stanów m.in. zespół Aspergera, autyzm atypowy, zespół Kannera (autyzm, autyzm klasyczny, zaburzenie autystyczne). Następnie autorka wyjaśnia ESSENCE jako koncepcję wczesnego rozpoznawania zaburzeń neurorozwojowych i przedstawia zaburzenia neurorozwojowe przypominające autyzm jak: zespół reaktywnego zaburzenia przywiązania, schizofrenię dziecięcą i dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, zespół Tourett’ea, ASD, wrodzoną afazję rozwojową. W części teoretycznej podane są też koncepcje nt. etologii autyzmu oraz wyjaśnienia zachowania osób z ASD na podstawie teorii funkcjonowania mózgu. W kolejnym rozdziale przedstawiono procedurę diagnostyczną we wczesnych objawach autyzmu, w tym wybrane testy oraz inwentarze do diagnozy ASD. Część praktyczna publikacji prezentuje autorską koncepcję Psychomotoryki Spotkania rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju osoby do pracy wychowawcy żłobka, przedszkola i szkoły z przykładami rozpoznawania trudności dziecka – studia indywidualnych przypadków.