Regulamin Udostępniania Zbiorów

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

I

 1. Zbiory biblioteczne są udostępniane nauczycielom, studentom, uczniom oraz wszystkim innym osobom zainteresowanym zasobami Biblioteki, mieszkającym na terenie województwa pomorskiego, a także osobom spoza województwa, studiującym na uczelniach pomorskich lub dokształcającym się w placówkach resortu edukacji.
 2. Z zasobów Biblioteki wszyscy zainteresowani mogą korzystać na miejscu w Czytelni.
 3. W celu skorzystania z możliwości wypożyczenia zbiorów PBW na zewnątrz, należy zapisać się do Biblioteki. Warunkiem koniecznym jest udostępnienie na podstawie dowodu tożsamości danych osobowych (czytelnicy wypełniają Karta Zapisu Czytelnika), które pracownicy Biblioteki gromadzą i przechowują, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać :
  • aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
  • student dodatkowo aktualną legitymację studencką,
  • uczeń dodatkowo aktualną legitymację szkolną a uczniowie niepełnoletni składają upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania wzór upoważnienia).
 5. Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane jedynie w działalności statutowej Biblioteki:
  • przy egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze prawnej),
  • w badaniach statystycznych.
 6. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach w podanych danych osobowych.

II

 1. Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory biblioteczne na zewnątrz winien okazać pracownikowi Biblioteki kartę biblioteczną.
 2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczenia dokonywane przy użyciu jego karty bibliotecznej (również na podstawie upoważnienia, złożonego przed pracownikiem Biblioteki).
 3. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. Duplikat karty można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu zagubienia.

III

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć na zewnątrz łącznie nie więcej niż:
  • 5 książek,
  • 5 jednostek zbiorów audiowizualnych z drukami towarzyszącymi
 2. Zbiory biblioteczne wypożyczane są na okres :
  • książki – na miesiąc,
  • zbiory audiowizualne – na 2 tygodnie
 3. Czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia zbiorów bibliotecznych osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Przedłużenie terminu, na jaki wypożyczono zbiory jest możliwe pod warunkiem, że nie są one zarezerwowane przez innych czytelników.
 5. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 3 dni robocze od daty ich zwrotu, o czym czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 6. Istnieje możliwość sprowadzenia książek z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia te są realizowane zgodnie z Regulaminem Wypożyczeń Międzybibliotecznych PBW w Gdańsku.
 7. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne. Opłaty pobierane są za:
  • niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów,
  • zagubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych.

IV

 1. Czytelnik jest zobowiązany zwracać udostępnione mu zbiory biblioteczne w określonym terminie.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu zbiorów, Biblioteka stosuje następujące sankcje :
  • upomina czytelnika na piśmie (koszty opłaty pocztowej ponosi czytelnik), telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • pobiera opłatę za przetrzymanie książki lub jednostki zbiorów audiowizualnych w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Dyrektora PBW – cennik opłat bibliotecznych,
  • pozbawia czytelnika prawa korzystania z Biblioteki do czasu oddania przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i uiszczenia kary pieniężnej.
 3. W Bibliotece stosuje się komputerowy system naliczania kar za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
 4. Biblioteka wysyła dwa upomnienia. Jeżeli drugie upomnienie nie spowoduje zwrotu i uregulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Biblioteki egzekwuje należność na drodze prawnej.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych mu zbiorów.
 6. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów czytelnik zobowiązany jest odkupić tę samą pozycję (książkę / zbiory audiowizualne). Wyjątkowo, w razie niemożności jej nabycia, winien:
  • kupić książkę lub jednostkę zbiorów audiowizualnych wskazane przez Bibliotekę,
  • pokryć wartość uszkodzonego lub zagubionego dzieła wg oszacowania dokonanego przez pracownika Biblioteki. Przy dokonywaniu oszacowania bierze się pod uwagę cenę antykwaryczną oraz unikatowość publikacji i jej wartość dla zbiorów PBW.

V

 1. Podstawą do korzystania z Czytelni jest ważny dowód tożsamości.
 2. Czasopisma, księgozbiór podręczny, wybrane zbiory audiowizualne, zbiory specjalne historyczne oraz materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępniane są czytelnikom jedynie na miejscu. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych historycznych określa odrębny Regulamin.
 3. Biblioteka udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zasady korzystania z Internetu określa odrębny Regulamin.
 4. Udostępnionych w Czytelni druków nie wolno wynosić poza jej obręb.

VI

 1. W przypadku niekorzystania ze zbiorów Biblioteki przez pięć lat – konto czytelnika zostaje usunięte.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów składając podpis na Karcie Zapisu Czytelnika PBW.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo zawieszony w prawach korzystania ze zbiorów PBW w Gdańsku.