Regulamin Udostępniania Zbiorów Wydziału Zbiorów Specjalnych

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

 1. Zbiory specjalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w Wydziale lub Czytelni Biblioteki.
 2. Za zgodą Dyrektora Biblioteki, w wyjątkowych wypadkach, zbiory specjalne mogą być udostępniane na zewnątrz (np. placówkom oświatowym z okazji jubileuszy, uroczystości lub wystaw).
 3. Udostępnianie zbiorów specjalnych musi być poprzedzone kontaktem osobistym, telefonicznym, e-mailowym lub listowym Czytelnika z pracownikiem Wydziału, celem ustalenia stopnia szczegółowości kwerendy. W uzasadnionych przypadkach :
  • pracownicy Wydziału mogą prosić o ponowny kontakt w celu uściślenia potrzeb;
  • odmówić dostępu do konkretnego obiektu – gdy obiekt jest konserwowany lub jego stan zachowania uniemożliwia korzystanie, gdy istnieją zastrzeżenia prawne, gdy znajduje się na wystawie.
 4. Udostępnianie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości czytelnika.
 5. Czytelnik wypełnia rewers i metryczkę dokumentu.
 6. Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się w obecności pracownika Wydziału lub dyżurującego nauczyciela bibliotekarza w Czytelni.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnianych zbiorów i niedokonywania żadnych zmian w teczkach, kolekcjach itp.
 8. Czytelnik sprawdza przed korzystaniem stan zbiorów, a o widocznych brakach niezwłocznie informuje nauczyciela bibliotekarza.
 9. Czytelnik przerywający korzystanie ze zbiorów specjalnych zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza (w przypadku dłuższej przerwy dokumenty zabezpiecza się).
 10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie dokumentów stwierdzone przy ich zwrocie.
 11. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor PBW lub postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Gdańsk, 04.01.2006 r.