Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus

Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. – ISBN 978-83-89658-42-5

Autorka prezentuje zagadnienie prawa dziecka do wyrażania poglądów, swobodnej wypowiedzi i wyrażania siebie, gwarantowanych w Konwencji o Prawach Dziecka z 7 lipca 1991 roku. Przedstawia możliwości realizowania tego prawa w polskich gimnazjach wg przepisów szkolnych oraz jego rzeczywistą realizację przez nauczycieli i uczniów. Autorka opisuje zjawisko oporu uczniowskiego wobec stosowanych przez szkołę zasad. Zwraca uwagę, że respektowanie prawa dziecka do wyrażania siebie stanowi podstawę do kształtowania kompetencji obywatelskich, a tym samym do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazuje ograniczenia w realizacji prawa dzieci do autoekspresji. Prezentuje znaczenie praw człowieka i dziecka dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz pedagogiczne aspekty prawa do autoekspresji. Kolejne rozdziały publikacji to analiza przeprowadzonych badań własnych i zawierają one: metodologiczne założenia badań, opis poziomu respektowania prawa do autoekspresji w szkole, przykłady i skalę rytuałów oporu uczniów, związek między poszanowaniem prawa do autodestrukcji w szkole a charakterem rytuałów oporu uczniów w gimnazjum. Publikacja powinna być ważna dla instytucji, organizacji i osób zajmujących się edukacją i wychowaniem w zakresie przygotowania młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.