Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rola pedagoga szkolnegoRola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – ISBN 978-83-7784-858-6

 

Książka prezentuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagoga szkolnego w systemie szkolnym. Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienia  dotyczące pedagoga szkolnego w świetle prawa oświatowego: historia zawodu i warunki zatrudnienia, wymagane kwalifikacje, zadania pedagoga, koncepcje pracy, dokumentacja. Następnie omówiono cechy osobowościowe pedagoga szkolnego, kompetencje, zasoby osobiste (m.in. samoocena, samoakceptacja, radzenie ze stresem, asertywność) i wskazano na potrzebę dokształcania i doskonalenia zawodowego. Podano wyniki badań  postrzegania pedagoga szkolnego przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Kolejne dwa rozdziały przedstawiają rolę pedagoga w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów i ich sytuacji szkolnej oraz rolę w organizowaniu działalności profilaktycznej. Następnie podano przykłady działania interwencyjnego i mediacyjnego w szkole. Autorki podkreśliły ważną rolę pedagogów szkolnych wspierania uczniów w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Wskazano też specyfikę pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie, zagrożonych niedostosowaniem oraz mających trudności w nauce. Książka skierowana jest do pedagogów i studentów oraz do wszystkich, którzy będą wspomagać dzieci i młodzież w ich rozwoju w warunkach szkoły.